Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (478-479) LIPIEC-SIERPIEŃ 2011
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe
  Agnieszka Wolska, Agata Latała, s. 12-16
 • Agresja drogowa - lekceważone niebezpieczeństwo
  Katarzyna Grunt-Mejer, Jacek Grunt-Mejer, s. 17-19
 • Neurologiczne choroby zawodowe w Polsce
  Paweł Gać, Marta Waliszewska-Prosół, Rafał Poręba, Marcin Zawadzki, Krystyna Pawlas, s. 20-23
 • Ocena lokalnego dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych
  Anna Bogdan, s. 24-26
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda
  Barbara Krzyśków, s. 27-31
 • Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania
  Sylwia Krzemińska, s. 32-34
 • TestMaker - program komputerowy wspomagający tworzenie elektronicznych zadań testowych
  Artur Sychowicz, Andrzej Biernacki, Małgorzata Suchecka, s. 35-37
 • Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem
  Bożena Smagowska, s. 38-41
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe
  Agnieszka Wolska, Agata Latała

  W okresie wiosenno-letnim intensywność naturalnego promieniowania UV na terenie Polski jest wysoka i stała ekspozycja zawodowa może skutkować występowaniem chorób oczu i skóry (w tym raka). Z tego względu istotne jest dokonywanie oceny ryzyka uwzględniającego ten czynnik i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań ekspozycji pracowników na naturalne promieniowanie UV i opracowaną metodę i kryteria oceny ryzyka zawodowego, które mogą być stosowane przez każdego pracodawcę bez konieczności dokonywania badań i pomiarów promieniowania UV na stanowiskach pracy. Można spodziewać się, że wprowadzenie do praktycznego stosowania opracowanej metody oceny ryzyka przyczyni się do stosowania i przestrzegania przez pracodawców podstawowych zasad ograniczania tego ryzyka a świadomość wśród pracowników zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez nadfiolet będzie większa.  Agresja drogowa - lekceważone niebezpieczeństwo
  Katarzyna Grunt-Mejer, Jacek Grunt-Mejer

  Artykuł przedstawia rzadko podejmowaną w polskim piśmiennictwie problematykę agresji drogowej w 3 jej wymiarach: agresywnej jazdy, gniewu drogowego oraz furii drogowej. Pokazana jest skala zjawiska w Polsce i na świecie oraz przekrój czynników, wpływających na poziom agresji drogowej, zarówno indywidualnych, jak i środowiskowych. Zaprezentowano również techniki prewencyjne, mające na celu obniżenie własnego gniewu oraz łagodzenie agresywnej reakcji innych kierowców.  Neurologiczne choroby zawodowe w Polsce
  Paweł Gać, Marta Waliszewska-Prosół, Rafał Poręba, Marcin Zawadzki, Krystyna Pawlas

  Znaczenie neurologicznych chorób zawodowych (zwłaszcza przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy) w ostatnich latach rośnie. Sumaryczna liczba rozpoznanych chorób zawodowych w latach 2003-2008 uległa zmniejszeniu o 18,8%. Największy spadek liczby stwierdzonych chorób zawodowych (o 28,3%) obserwowano w latach 2003-2006. Natomiast liczba stwierdzonych zawodowych, przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy w omawianym okresie uległa zwiększeniu o 79,8%. Dlatego też spróbowano przedstawić w obecnym artykule choroby zawodowe mające podłoże neurologiczne.  Ocena lokalnego dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych
  Anna Bogdan

  W artykule przedstawiono informacje dotyczące lokalnego dyskomfortu cieplnego i metod jego oceny, zgodnie z PN-EN ISO 7730:2006. Choć zazwyczaj aspekt ten pomijany jest w badaniach środowiska pracy, należy o nim pamiętać, bowiem dyskomfort cieplny to bardzo poważny problem, który występuje zbyt często w biurowej przestrzeni pracy. Problem dyskomfortu cieplnego można stosunkowo łatwo rozwiązać.  Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda
  Barbara Krzyśków

  W artykule przedstawiono niektóre aspekty organizacji pracy tymczasowej, koncentrując się przede wszystkim na tych, które wymagają zmian w przepisach lub podjęcia dyskusji na temat ewentualnych zmian (łac. de lege ferenda – dosł. „o ustawie, która ma być uchwalona”). Przedstawione wnioski w zakresie zmian w regulacjach dotyczących pracy tymczasowej jedynie w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają zwrócić uwagę na fakt, że również w innych obszarach będą dokonywane zmiany zmierzające do udoskonalania tej formy zatrudnienia w kierunku zapewnienia lepszej ochrony pracownikom tymczasowym.  Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania
  Sylwia Krzemińska

  W artykule przedstawiono wymagania stawiane materiałom barierowym stosowanym do wytwarzania odzieży, obuwia i rękawic ochronnych na przenikanie substancji chemicznych. Zwrócono uwagę na zachowanie właściwości ochronnych materiałów w warunkach kontaktu wielokrotnego, symulującego w większym stopniu warunki narażenia na chemikalia  TestMaker - program komputerowy wspomagający tworzenie elektronicznych zadań testowych
  Artur Sychowicz, Andrzej Biernacki, Małgorzata Suchecka

  Program komputerowy TestMaker opracowany w CIOP-PIB stanowi nowoczesne i przyjazne dla użytkownika narzędzie komputerowe, umożliwiające elektroniczne tworzenie, klasyfikowanie i obróbkę zadań testowych i ich zestawów. TestMaker wspiera konstruowanie zadań testowych różnych typów (testów wielokrotnego wyboru, graficznych itp.) oraz generowanie ich form użytkowych zarówno w postaci wydruków, jak i autonomicznych aplikacji multimedialnych, przeznaczonych do uruchamiania na komputerach PC. Program jest uniwersalny, może być zatem stosowany w dowolnej dziedzinie szkoleń lub nauczania.


  Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem
  Bożena Smagowska

  W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer