Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5(608) MAJ 2022
Wpływ warunków akustycznych na subiektywnie odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych
dr inż. JOANNA KAMIŃSKA, dr JAN RADOSZ

Hałas w środowisku pracy umysłowej jest jednym w czynników negatywnie wpływających na koncentrację uwagi, zdolność przetwarzania informacji, liczbę popełnianych błędów oraz wydajność i komfort pracy. Celem badań omawianych w artykule była ocena wpływu warunków akustycznych na odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych. Przedstawione wyniki odnoszą się do subiektywnej oceny (dokonanej przez grupę 39 osób w wieku od 20 do 34 lat) pracy wykonywanej w różnych warunkach akustycznych (wariant W1 – bez prezentacji bodźców akustycznych, wariant W2 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego, wariant W3 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z cichą rozmową w języku polskim w tle, wariant W4 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z głośną rozmową w języku polskim w pobliżu, wariant W5 – filtrowany szum różowy). Wyniki badań wskazują na istotne statystycznie większe rozkojarzenie (w wariancie W3) i zmęczenie (w wariantach W3, W4 i W5) oceniane według skali Grandjeana. Wyniki kwestionariusza NASA-TLX świadczą zaś o związanych z pracą: znacznym obciążeniu psychicznym, silnej presji czasu oraz wysiłku. Te wyniki nie były jednak istotne statystycznie.

 

 

 

DOI: 10.54215/BP.2022.05.11.KaminskaWarunki środowiska pracy w krajach UE w świetle badań Eurostatu
dr inż. ZOFIA PAWŁOWSKA

Na warunki środowiska pracy składają się czynniki materialne i psychospołeczne, z którymi pracownik styka się podczas wykonywania pracy i które mogą wpływać na jego zdrowie oraz samopoczucie psychiczne. Najnowszych informacji o tych warunkach w krajach UE-27 dostarcza badanie Eurostatu „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą”, przeprowadzone w 2020 r. jako badanie modułowe do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W artykule przedstawiono wskaźniki charakteryzujące warunki środowiska pracy w krajach UE-27 na podstawie wyników tego badania.

 

 

 

DOI: 10.54215/BP.2022.05.12.PawlowskaIdentyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy geodety. Studium przypadku na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
inż. PIOTR PRUS, dr inż. MAGDALENA MŁYNARCZYK

W artykule przedstawiono subiektywną identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy geodety (studium przypadku) na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. Różnią się one przede wszystkim rodzajem wykonywanych prac i tym samym bagażem doświadczeń zatrudnionych osób, zebranym na przestrzeni wielu lat pracy w geodezji. Do identyfikacji zagrożeń posłużyła lista kontrolna w postaci anonimowej ankiety. Zidentyfikowano najważniejsze zagrożenia występujące w terenie i na stanowisku pracy biurowej oraz zaproponowano działania profilaktyczne w celu zminimalizowania wpływu tych zagrożeń na poziom bezpieczeństwa pracy. Zbadano także poziom obciążenia cieplnego pracowników poprzez symulację pomiarów parametrów mikroklimatu w terenie i wyznaczenie wartości WBGT oraz odniesienie ich do wartości normatywnych.

 

 

DOI: 10.54215/BP.2022.05.13.Prus

 Streszczenia roczników
2022 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer