Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12(591) GRUDZIEŃ 2020
Dopuszczalność powstrzymania się pracowników od wykonywania pracy w placówkach ochrony zdrowia w świetle problematyki art. 210 k.p.
mgr ŁUKASZ J. LATOSIŃSKI

Autor analizuje regulację zawartą w art. 210 Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia. Artykuł omawia możliwość zastosowania paragrafu 5 do pracowników systemu ochrony zdrowia. W dalszej części autor wskazuje na stanowisko orzecznictwa i doktryny, a także postuluje zmianę wykładni przepisu art. 210 § 5 w odniesieniu do części tych pracowników.

Dotychczasowe stanowisko orzecznictwa i doktryny pozbawiało pracowników ochrony zdrowia uprawnienia do zaprzestania pracy lub opuszczenia stanowiska, jeżeli występuje zagrożenie zdrowia lub życia pracownika lub innych osób. Doświadczenie epidemii COVID-19 nakazuje rewizję tego stanowiska, na co autor przywołuje argumenty z wykładni językowej art. 210 Kodeksu pracy. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazani przez autora zdają się także przychylać do postawionej w artykule tezy.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.5755Ekspozycja na pole elektromagnetyczne podczas użytkowania pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym
dr hab. inż. KRZYSZTOF GRYZ , dr hab. inż. JOLANTA KARPOWICZ , dr hab. inż. PATRYK ZRADZIŃSKI , dr TOMASZ TOKARSKI , mgr ŁUKASZ KAPICA

Szybki rozwój technologii e-mobility i zwiększająca się systematycznie liczba pojazdów samochodowych o napędzie całkowicie elektrycznym lub hybrydowym powoduje zwiększenie ilości źródeł pola elektromagnetycznego i emisji elektromagnetycznych w środowisku. W artykule przedstawiono wyniki rozpoznania i oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne związane z użytkowaniem osobowych pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym w kontekście danych literaturowych i badań własnych.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.5756Wpływ dźwięku maskującego na zrozumiałość niepożądanych dźwięków mowy w biurach typu open space – wyniki badań własnych
dr hab. inż. WITOLD MIKULSKI

W artykule przedstawiono wyniki badania obliczeniowego, wpływu zastosowania dźwięków maskujących na zrozumiałość mowy na stanowiskach pracy w typowym pomieszczeniu biurowym open space. Jako dźwięki maskujące uwzględniono dźwięki o czterech charakterach widm częstotliwości i o poziomach dźwięku A z zakresu 25-45 dB. Kryteria oceny akustycznej biurowych pomieszczeń open space przyjęto wg PN-EN ISO 3382-3:2012 i PN-B-02151-4:2015 (właściwości akustyczne pomieszczenia) oraz PN-B-02151-2:2018 (poziom tła akustycznego, w tym i dźwięku maskującego). Wykazano, że jest możliwe uzyskanie odpowiednich warunków środowiska pracy (w tym własności akustycznych pomieszczenia) przy poziomie dźwięku A dźwięku maskującego z zakresu 31-37 dB (w zależności od rozpatrywanego jednego z czterech typów charakteru widma dźwięku maskującego).

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.5757Szybka kamera w środowisku pracy – możliwości zastosowania przy pomiarach drgań mechanicznych
dr inż. PIOTR KOWALSKI , mgr inż. JACEK ZAJĄC

Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania szybkiej kamery do pomiarów drgań mechanicznych w środowisku pracy. Zostały w nim przedstawione wyniki testów przeprowadzonych na 11 narzędziach ręcznych odniesione do wartości przyspieszeń drgań, zmierzonych standardowym układem pomiarowym bazującym na piezoelektrycznych przetwornikach drgań. Otrzymane różnice nie przekraczały 5,7%, co potwierdza  możliwość zastosowania szybkiej kamery do badań drgań  działających przez kończyny górne. W artykule zwrócono uwagę także na ograniczenia w zastosowaniu analizy obrazu do pomiarów drgań, wynikające m.in. z konieczności dużego powiększania optycznego i zapewnienia  stabilizacji położenia kamery.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.5758Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer