Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1(568) STYCZEŃ 2019
Zagrożenia w pracy laboranta galwanicznego
Jakub Duszczyk

Fosforanowanie manganowe to proces galwaniczny przebiegający na granicy faz ciecz - metal. Istotnym jego elementem jest utrzymanie ściśle określonych parametrów chemicznych pracy linii galwanicznej. 

W artykule zaprezentowano przebieg procesu fosforanowania manganowego, a także związane z nim zagrożenia na stanowisku pracy laboranta mającego bezpośredni kontakt z wysoce niebezpiecznymi czynnikami.  Takie czynności pracy, jak pobór próbek do badań, przeprowadzanie analiz oraz sporządzanie kąpieli procesowych stwarzają realne zagrożenia dla zdrowia  laboranta. Do głównych zagrożeń związanych z pracą laboranta przy procesie fosforanowania manganowego należy zaliczyć bezpośredni kontakt ze żrącymi chemikaliami, takimi jak stężony kwas solny, kwas siarkowy(VI), gorące roztwory kąpieli procesowych o wysokiej temperaturze i dużej objętości.Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne
Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny

Zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami medycznymi pracowników służby zdrowia stanowią poważne zagrożenie transmisji patogenów krwiopochodnych (HBV, HCV i HIV) pochodzących od zakażonych pacjentów do personelu medycznego. Odpowiednie regulacje prawne, zastosowanie bezpiecznego, łatwego w użytkowaniu sprzętu medycznego, szkolenia oraz procedury poekspozycyjnej po narażeniu na HBV, HCV, HIV oraz inne czynniki zakaźne, mogą przyczynić się do poważnego ograniczenia narażenia pracowników sektora opieki zdrowotnej na mikroorganizmy przenoszone przez krew.Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka
Dorota Kondej

Nanorurki węglowe stanowią ważną grupę nanomateriałów. W artykule przedstawiono ich krótką charakterystykę oraz występowanie w powietrzu środowiska pracy. Omówiono budowę układu oddechowego człowieka, który jest główną drogą narażenia zawodowego na nanorurki węglowe oraz mechanizmy jego oczyszczania ze zdeponowanych cząstek. Zaprezentowano wyniki badań wpływu wybranych nanorurek węglowych na właściwości powierzchniowe monowarstwy utworzonej z fosfatydylocholiny, która jest głównym składnikiem surfaktantu płucnego.Idea wykorzystania bezprzewodowej sieci sensorowej i Internetu rzeczy do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników przed zagrożeniami
Leszek Morzyński

Występujące w środowisku pracy zagrożenia spowodowane różnego rodzaju czynnikami szkodliwymi są przyczyną powstawania chorób zawodowych. Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących pracowników przed nadmiernym narażeniem na czynniki szkodliwe wymaga wiedzy na temat stanu zagrożenia tymi czynnikami w zakładzie pracy. Do monitorowania zagrożeń w środowisku pracy mogą być wykorzystane bezprzewodowe sieci sensorowe.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące bezprzewodowych sieci sensorowych oraz możliwości realizacji tego rodzaju sieci wykorzystującej rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy i przeznaczonej do monitorowania środowiska pracy pod kątem występowania zagrożeń czynnikami szkodliwymi oraz ostrzegania o nich pracowników za pomocą urządzeń nasobnych.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer