Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (456) WRZESIEŃ 2009
 • Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce
  Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek, Krzysztof Grzegorczyk, Stefan Gredecki, Mariusz Piękniewski, Leszek Słomka, Paweł Janik, Dariusz Dziwulski, Sławomir Zając, s. 6-9
 • Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni
  Anna Bogdan, s. 10-12
 • Ocena zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
  Wiesław Leszko, Krzysztof Gryz, s. 13-16
 • Hałas w szkołach (1) - przegląd badań
  Danuta Augustyńska, Jan Radosz, s. 16-19
 • Stres przewlekły w zawodzie strażaka - przegląd badań
  Zofia Mockałło, s. 20-23
 • Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce
  Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek, Krzysztof Grzegorczyk, Stefan Gredecki, Mariusz Piękniewski, Leszek Słomka, Paweł Janik, Dariusz Dziwulski, Sławomir Zając

  W artykule przedstawiono opracowane na podstawie oficjalnych dokumentów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane dotyczące zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w transporcie niebezpiecznych substancji w Polsce w latach 2003-2007. Najwięcej tego rodzaju zdarzeń (66% wszystkich zdarzeń w transporcie) ma miejsce przy przewozie drogowym, który stanowi w Polsce dominujący sposób transportu tych materiałów: ok. 100 mln ton – ca 81% ogólnej ilości przewożonych niebezpiecznych materiałów; transport kolejowy – ok. 23 mln ton (dane za rok 2007). W publikacji zamieszczono najbardziej istotne dane dotyczące transportu drogowego niebezpiecznych chemikaliów. Struktura rodzajowa przewożonych w transporcie samochodowym chemikaliów kształtuje się następująco: paliwa płynne (etylina i olej napędowy) – ok. 72%, gazy skroplone (LPG) – ok. 19%, substancje toksyczne i żrące – ok. 3%; pozostałe stanowią ok. 6% przewożonych towarów niebezpiecznych.


  Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni
  Anna Bogdan

  W artykule omówiono szczegółowo metodykę prowadzenia oceny obciążenia termicznego pracownika eksponowanego na środowisko gorące. Procedurę oceny zobrazowano praktycznym przykładem badań na wybranych stanowiskach pracy w piekarni.  Ocena zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
  Wiesław Leszko, Krzysztof Gryz

  W artykule zaprezentowano charakterystykę warunków ekspozycji na pola elektromagnetyczne dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Warszawie. Pracownicy eksponowani są na pola elektromagnetyczne z pasma częstotliwości od 88 MHz do 2,5 GHz, pochodzące od źródeł pól znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń jednostek PSP (nadajników radiowych UKF, nadajników telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej GSM i UMTS, bezprzewodowego Internetu) oraz urządzeń radiowych eksploatowanych przez PSP (radiotelefonów stacjonarnych).  Hałas w szkołach (1) - przegląd badań
  Danuta Augustyńska, Jan Radosz

  W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd wybranych badań hałasu w szkołach podstawowych polskich i zagranicznych. Badania wykazały niekorzystny stan warunków akustycznych w szkołach polskich.  Stres przewlekły w zawodzie strażaka - przegląd badań
  Zofia Mockałło

  W artykule omówiono problem stresu przewlekłego w zawodzie strażaka. Dokonany został przegląd badań, których wyniki świadczą o tym, że z chronicznym stresem wśród strażaków wiążą się czynniki osobowościowe (nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem, zewnętrzne poczucie kontroli, negatywna emocjonalność związana z traumatycznymi wydarzeniami), demograficzne (dłuższy staż pracy) oraz organizacyjne (niski poziom kontroli w pracy, niski poziom wsparcia społecznego otrzymywanego od współpracowników i dowódców, wysokie poczucie odpowiedzialności, niezadowalający poziom wynagrodzenia, przeciążenie pracą, nieefektywne zasoby i komunikacja w pracy), a także uczestnictwo w zdarzeniach traumatycznych.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer