Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 8 (518) SIERPIEŃ 2014




Nowa metoda aktywnej redukcji hałasu w ochronnikach słuchu
Paweł Górski

Ochronniki słuchu należą do najpowszechniej stosowanych środków ograniczania narażenia na hałas na stanowiskach pracy. Popularne pasywne ochronniki słuchu, jak większość pasywnych rozwiązań, charakteryzują się małym tłumieniem w zakresie niskich częstotliwości akustycznych. Powoduje to, że pracownicy nie zawsze są odpowiednio zabezpieczeni przed hałasami niskoczęstotliwościowymi, a czasami ochronniki w zbyt dużym stopniu tłumią hałas, powodując pogorszenie zrozumiałości mowy oraz uczucie odizolowania.

     Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie w ochronnikach słuchu układów aktywnej redukcji hałasu (ARH). Wymaga to wykorzystania algorytmów sterowania zapewniających stabilność pracy układu ARH przy jednocześnie wysokiej skuteczności aktywnej redukcji hałasu. Przykładem rozwiązań spełniających te kryteria są układy ARH , których sterowanie bazuje na filtrach NOTCH.



Urazy czaszkowo-mózgowe związane z pracą
Emilia Mikołajewska

Urazy czaszkowo-mózgowe są uważane za główną przyczynę śmiertelności w krajach Europy Zachodniej i USA. Istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych, bardziej efektywnych metod terapeutycznych. W artykule przedstawiono stan aktualnej wiedzy na temat urazów czaszkowo-mózgowych związanych z pracą. Omówione zagadnienia wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań oceniających występowanie urazów czaszkowo-mózgowych związanych z pracą, czynników ryzyka oraz sposobów ich prewencji, a także powodowanych przez nie skutków długoterminowych.



Pył węglowy – demonizacja problemu czy realne zagrożenie energetyki?
Jerzy Dudek

Zagrożenie wybuchu pyłu węglowego występuje nie tylko w kopalniach, ale i w energetyce zawodowej, opartej na procesie wytwarzania energii z węgla. Na to zagrożenie wpływ ma przede wszystkim działanie człowieka, na którym opiera się nie tylko proces technologiczny, ale też skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem wybuchu. Znajomość źródeł zagrożenia, jak również sposobów jego eliminacji, pozwala stworzyć efektywny system bezpieczeństwa, którego zasady bezwzględnie dotyczą każdego pracownika, odpowiednio do sprawowanej funkcji. Ciągłe inwestowanie w rozwój świadomości pracowników oraz w pozostałe elementy systemu bezpieczeństwa stanowi dobrą inwestycję, a nie zbędny koszt, o czym należy pamiętać. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwala na zarządzanie ryzykiem wybuchu pyłów osiadłych, a więc nie pozostawia procesu wytwarzania losowi czy przypadkowi.



Rola kompetencji zawodowych na współczesnym rynku pracy
Beata Taradejna

Zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne, postęp cywilizacyjny i naukowo-techniczny przyczyniają się do rozwoju i wzrostu gospodarczego państw. Czynnikiem rozwoju i postępu zawsze są ludzie i ich kompetencje. Poziom kompetencji pracowników jest jednym z elementów wpływających na motywację do pracy i satysfakcję zawodową. Ma to również związek z jakością wykonywanej pracy.

Współcześnie kompetencje zawodowe rozumie się nie tylko jako profesjonalną wiedzę i umiejętności wymagane do pracy w danym zawodzie, czy na konkretnym stanowisku pracy, ale także jako dyspozycje jednostki umożliwiające jej efektywne radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

W artykule zwrócono uwagę na rolę kompetencji kluczowych, czyli dyspozycji o charakterze ponadzawodowym, charakteryzujących się dużym stopniem uniwersalności, wykorzystywanych w różnych sytuacjach życiowych. Rolę tych kompetencji przedstawiono na przykładzie grupy zawodowej jaką są specjaliści z obszaru ergonomii i bhp.



Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer