Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (510) MARZEC 2014
Czy wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wypadki drogowe?
mgr Andrzej Najmiec

W firmach z sektora transportu drogowego odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku obarcza się często w pierwszej kolejności kierowcę lub bezpośredniego uczestnika zdarzenia, jeśli wypadek miał miejsce na stanowiskach technicznych. Zapomina się jednak o współodpowiedzialności za sytuacje niebezpieczne wynikające ze złej organizacji pracy, zaniedbań technicznych, konfliktów międzyludzkich, które angażują emocje, a tym samym zmniejszają sprawność  pracowników.Bezpieczeństwo pracy marynarzy
Iouri N. Semenov

W artykule został przeanalizowany organizacyjno-prawny system zapewnienia bezpieczeństwa pracy marynarzy. Pokazano przyczyny wypadkowości w transporcie morskim oraz zidentyfikowano czynniki ryzyka utraty życia lub zdrowia marynarzy podczas pracy na morzu. Szczególną uwagę poświęcono przyczynom popełnienia błędów przez członków załóg statków. Stwierdzono, że nowa konwencja o pracy na morzu przyczyni się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy marynarzy.Psychoaktywni użytkownicy dróg
Jadwiga Bąk, Dorota Bąk-Gajda

W artykule przedstawiono informacje nt. podstawowych elementów składających się na sprawność uczestników ruchu drogowego (m.in. zdolność widzenia przestrzennego, widzenie w nocy, czas reakcji) z punktu widzenia psychologii transportu (a zwłaszcza bezpieczeństwa pracy w transporcie). Celem tych rozważań jest zwrócenie uwagi na wpływ środków psychoaktywnych na tę sprawność. Omówiono zatem działanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków w kontekście  funkcjonowania człowieka w ruchu drogowym.Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia
Karolina Aromińska

Pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie zarówno podczas procesu rekrutacji, jak i już po zatrudnieniu pracownika. Wynikają one m.in. z Konstytucji RP, kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego. Wykładnia systemowa art. 51 Konstytucji, art. 221 kodeksu pracy i art. 23 i 415 kodeksu cywilnego wskazuje, iż kandydat nie ma obowiązku ujawnienia wszystkich danych osobowych żądanych przez pracodawcę podczas procesu rekrutacji, a jedynie w nich wymienionych. Z kolei od już zatrudnionego pracownika pracodawca ma prawo żądać wspomnianych danych osobowych oraz dodatkowo szerszego katalogu innych danych (numer PESEL, dane dotyczące dzieci pracownika, jeżeli podanie ich jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień oraz innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów). Pracodawca domagając się udzielenia danych osobowych ma zawsze obowiązek przestrzegania zakazu dyskryminacji, a jeśli ma zamiar przetwarzać dane osobowe, ma do tego prawo dopiero po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez pracownika. Niezachowanie należytej staranności w tym zakresie grozi odpowiedzialnością nie tylko cywilną, ale i karną.Wpływ dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych na właściwości akustyczne sal lekcyjnych
Witold Mikulski

W artykule podano wyniki pomiarów czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy w  8 typowych salach lekcyjnych szkół, przed i po zainstalowaniu w nich dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych. Przed zastosowaniem tych sufitów sale nie spełniały warunków akustycznych tzn. był w nich zbyt długi czas pogłosu, przy jednoczesnej minimalnej zrozumiałości mowy (i to tylko w 2 z 8). Wynika z tego, że przed zastosowaniem dźwiękochłonnych  sufitów warunki akustyczne w salach nie zapewniały dobrych warunków do nauki. Po zastosowaniu dźwiękochłonnych sufitów właściwości akustyczne sal diametralnie się poprawiły, co znalazło odzwierciedlenie w  zmierzonych wartościach czasów pogłosu oraz wskaźnikach transmisji mowy STI, które już spełniały zadane kryteria. Ponadto właściwości akustyczne sal tak bardzo się poprawiły, że można w 4 salach zrozumiałość mowy uznać za doskonałą, a w pozostałych 4 za dobrą, bliską doskonałej.Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – promocja aktywności fizycznej w miejscu pracy (1)
Marzena Malińska

W niniejszym artykule opisano problem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą oraz przedstawiono zalecenia dotyczące profilaktyki tych dolegliwości w zakresie aktywności fizycznej. Zaprezentowano również programy promujące aktywność fizyczną w miejscu pracy oraz omówiono ich skuteczność.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer