Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (444) WRZESIEŃ 2008
Hałas na statkach - przepisy i praktyka
Magdalena Kuśmirek-Ochrymiuk

W artykule przedstawiono aktualny stan przepisów i międzynarodowych regulacji w aspekcie ograniczenia hałasu na statkach morskich. Wskazano charakterystyczne źródła hałasu, podstawowe sposoby jego redukcji, a także scharakteryzowano nowoczesne, wieloetapowe podejście do zagadnienia. Zwrócono uwagę na problemy pojawiające się podczas pomiarów akustycznych zgodnie z istniejącymi procedurami oraz na tendencje w dziedzinie akustyki okrętowej w kontekście zdrowia i komfortu człowieka.


Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego
Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

W artykule omówiono raport bezpieczeństwa chemicznego zawierający wyniki przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa chemicznego, który jest częścią dokumentacji rejestracyjnej składanej do Europejskiej Agencji Chemikaliów. Obowiązek sporządzania raportu bezpieczeństwa chemicznego wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Rozporządzenie to weszło w życie 1 czerwca 2007 r.


Odporność obuwia na poślizg - badanie i wymagania
Wiesława Kamińska

W artykule omówiono kwestie związane z wyznaczaniem odporności obuwia na poślizg, a przede wszystkim zagadnienie symulacji poślizgu występującego w realnych warunkach eksploatacji obuwia. Dokonano przeglądu metod i urządzeń stosowanych do pomiaru śliskości obuwia i powierzchni podłogowych. Przedstawiono metodę wyznaczania odporności obuwia na poślizg według normy PN-EN ISO 13287:2007 zharmonizowanej z dyrektywą 89/686/EWG.


Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach do magnetoterapii - ocena ryzyka zawodowego
Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, Patryk Zradziński

Pola magnetyczne o małych częstotliwościach wykorzystywane są do zabiegów fizykoterapeutycznych. Typowym źródłem pola w urządzeniach do magnetoterapii są aplikatury szpulowe. W artykule zaprezentowano charakterystykę ekspozycji na pole elektromagnetyczne u fizykoterapeutów obsługujących urządzenia do magnetoterapii oraz zasady oceny ryzyka zawodowego, wynikającego z tej ekspozycji.


Nadzór nad zdrowotnymi warunkami środowiska pracy - działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2007 r.
Katarzyna Kitajewska

Artykuł zawiera informacje dotyczące sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną bieżącego nadzoru nad higienicznymi warunkami pracy w 2007 r. Opisuje strukturę zakładów pracy będących w ewidencji pionu higieny pracy, wyniki przeprowadzonych kontroli, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, działalność w zakresie promocji zdrowia i oświaty w zakładach pracy. Przedstawia również działalność laboratoryjną PIS w zakresie chorób zawodowych oraz badań i pomiarów środowiska pracy.


Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer