Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2015
 • Bezpieczeństwo pracy w piekarni
 • Manekiny termiczne jako narzędzie do badania izolacyjności cieplnej
 • Regulacje prawne dotyczące mobbingu w wybranych krajach Europy Zachodniej
 • Przenośne pilarki łańcuchowe

 

 

2/2015
 • Główne prawa i obowiązki pracowników niepełnosprawnych
 • Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów mikroklimatu
 • Sygnalizacja akustyczna w środowisku pracy osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących
3/2015
 • Hałas a słyszalność sygnalizatora pojazdów uprzywilejowanych
 • Wiek a sprawność kierowców
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy
 • Szkolenia dla kierowców
4/2015
 • Stereotypy na temat starszych pracowników
 • Starzenie komórkowe
 • Zapobieganie rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
 • Charakterystyka zagrożeń i przyczyny wypadków w branży poligraficznej
 • Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej na podstawie dyrektywy 89/686/EWG
5/2015
 • Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn
 • Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Problemy w pracy menedżera
 • Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu
 • Autonomiczny system awaryjnego hamowania – działanie
6/2015
 • Badania profilaktyczne pracowników
 • Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych
 • Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej
 • Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodowego
7/2015
 • Charakterystyka kompleksowej metody oceny zagrożeń w środowisku termicznym
 • Inteligentne rozwiązania techniczne w przemyśle (1)
 • Negatywne zachowania w miejscu pracy w odniesieniu do pielęgniarek na przykładzie wybranych szpitali klinicznych
 • Sposoby zwiększania poziomu aktywności fizycznej pracowników biurowych
8/2015
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy ratowników medycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w inteligentnym środowisku pracy (2)
 • Ocena zagrożenia hałasem na wybranych stanowiskach pracy
 • Harmonizacja najwyższych dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego i magnetycznego
9/2015
 • Resilience engineering – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Bezpieczeństwo pracownika oddelegowanego
 • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa stosowane w pojazdach
 • Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie stanu ich zdrowia
10/2015
 • Konsekwencje stresu wynikającego z braku bezpieczeństwa zatrudnienia
 • Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę
 • Kapitał społeczny w pracy – definicje, idea i przegląd badań
 • Wartości związane z pracą w różnych pokoleniach
 • Wypalenie zawodowe wśród profesji społecznych
 • Portal MOP: nowoczesne źródło wiedzy o ochronie człowieka w środowisku pracy
11/2015
 • Wibroakustyczne zagrożenia środowiska
 • System zdalnego monitorowania parametrów wibroakustycznych
 • Obiektywne kryteria oceny właściwości akustycznych otwartych pomieszczeń biurowych
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy
12/2015
 • Wybrane ujęcia i modele teoretyczne oceny efektywności kształcenia
 • Skuteczne zarządzanie stresem – studium przypadków
 • Pilotażowe wdrożenie programu aktywizacji zawodowej JobAssist
 • Zasady ustalania przychodu pracownika korzystającego z dowozu do pracy zapewnianego przez pracodawcę
 • Projektowanie środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej
 • Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015
 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer