Wyszukiwanie w bazie substancji

 
Obliczenia wskaźników narażenia


W pobranych próbkach powietrza w strefie oddychania pracownika wykonuje się pomiary stężeń substancji chemicznych zgodnie z odpowiednimi procedurami. Na podstawie wyników tych pomiarów oblicza sie wskaźniki narażenia do oceny zgodności warunków pracy z NDS, NDSCh lub NDSP.

PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy.