Wyszukiwanie w bazie substancji

 
IV etap PW (2017-2019)

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi

Autor: Tomasz Jankowski

Nanomateriały w środkach smarowych. Szkodliwość, profilaktyka zagrożeń.

Autorzy: Lidia Zapór, Maciej Stępnik, Jolanta Skowroń, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, Lilianna Marciniak

Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze i mutagenne. Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych. Poradnik.

Autorzy: Joanna Kowalska, Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Odległe skutki działania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

Autorzy: Jolanta Skowroń, Lidia Zapór, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia na substancje endokrynnie aktywne. Materiały informacyjne

Autorzy: Jolanta Gromadzińska, Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Marta Wiszniewska

Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu na biopaliwa II generacji. Materiały informacyjne

Autorzy: Jolanta Skowroń, Lidia Zapór, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Badanie parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli

Autor: Szymon Jakubiak

Filtracja spalin z jednostek wysokoprężnych z wykorzystaniem filtrów włókninowych.

Autor: Piotr Sobiech, Tomasz Jankowski

NECID – baza zawierająca dane o narażeniu na nanoobiekty oraz informacje kontekstowe

Autor: Przemysław Oberbek

Emisja substancji powstających podczas pożaru substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjne

Autorzy: Maciej Celiński, Monika Borucka, Agnieszka Gajek, Kamila Sałasińska

Palność substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjne

Autorzy: Maciej Celiński, Monika Borucka, Agnieszka Gajek, Kamila Sałasińska

Wybuchowość substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjnej

Autorzy: Maciej Celiński, Monika Borucka, Agnieszka Gajek, Kamila Sałasińska

Emisja substancji powstających podczas spalania środków ochrony roślin z grupy insektycydów, herbicydów i fungicydów

Autorzy: Monika Borucka, Kamila Mizera

Charakterystyki zagrożeń pyłową atmosferą wybuchową mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych

Autorzy: Maciej Celiński, Michał Gloc

Materiały informacyjne dotyczące parametrów charakteryzujących wybuchowość pyłów mieszanek paszowych i ich komponentów (dolna granica wybuchowości, maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, współczynnik KST, graniczne stężenie tlenu, minimalna energia zapłonu

Autorzy: Maciej Celiński, Michał Gloc

Materiały informacyjne. Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi

Autor: Tomasz Jankowski

Bezpieczna produkcja tworzyw sztucznych zawierających układy antypirenów spęczniających typu intumescent na przykładzie procesu odlewania przeprowadzonego dla nienasyconej żywicy poliestrowej

Autorzy: Kamila Mizera, Kamila Sałasińska, Maciej Celiński

Ograniczanie emisji szkodliwych substancji chemicznych i cząstek stałych podczas pracy silników wysokoprężnych –materiały informacyjne

Autorzy: Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Agnieszka Woźnica

Zagrożenia stwarzane przez cząstki nanostrukturalne występujące w środowisku pracy
Autor: Dorota Kondej