Wyszukiwanie w bazie substancji

 
III etap PW (2014-2016)

 

Materiały przygotowano na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy.

 

Ocena stosowania instalacji wentylacji podczas obróbki nanomateriałów – zalecenia

Autor: Tomasz Jankowski

Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy – zalecenia

Autorzy: Elżbieta Jankowska, Tomasz Jankowski, Wojciech Zatorski, Piotr Sobiech

Strategia badania rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy

Autorzy: Elżbieta Jankowska Tomasz Jankowski

Ocena i kontrola ryzyka w odniesieniu do narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA) - zalecenia

Autorzy: Elżbieta Jankowska, Piotr Sobiech, Beata Kaczorowska, Tomasz Jankowski

Oddziaływanie związków chemicznych na starzejące się komórki

Autorzy: Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, Jolanta Skowroń, Lidia Zapór

Ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na kwas siarkowy(VI)

Autor: Małgorzata Szewczyńska

Zagrożenia ultradrobnymi cząstkami stałych frakcji spalin biodiesla

Autor: Małgorzata Szewczyńska

Materiały informacyjne dotyczące ograniczania zagrożeń związanych z pracą z (wytypowanymi) czynnikami rakotwórczymi

Autorzy: Joanna Kowalska, Anna Jeżewska

Zagrożenia zawodowe rąk pracowników zakładów przemysłu meblowego. Materiały informacyjne

Autor: Joanna Kurpiewska

Nanotechnologie w przemyśle ceramicznym — potencjalne zagrożenia zasady bezpiecznej pracy

Autorzy: Lidia Zapór, Jolanta Skowroń, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Zagrożenia zawodowe cytostatykami i środki prewencji

pod redakcją Sylwii Krzemińskiej, Małgorzaty Szewczyńskiej, Małgorzaty Pośniak

Autorzy: Sylwia Krzemińska, Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Agnieszka Brochocka, Emilia Irzmańska, Paulina Chęsy, Grzegorz Owczarek, Krzysztof Łężak

Ocena ryzyka w miejscach pracy zagrożonych atmosferą wybuchową w wyniku emisji nanomateriałów – zalecenia

Autor: Wojciech Domański

Wpływ nanocząstek tlenków metali na aktywność modelowych błon biologicznych

Autor: Dorota Kondej

Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

Autorzy: Jolanta Skowroń, Lidia Zapór, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska