WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze i mutagenne. Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych. Poradnik.

Autorzy: Joanna Kowalska, Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Odległe skutki działania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

Autorzy: Jolanta Skowroń, Lidia Zapór, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia na substancje endokrynnie aktywne. Materiały informacyjne

Autorzy: Jolanta Gromadzińska, Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Marta Wiszniewska

Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu na biopaliwa II generacji. Materiały informacyjne

Autorzy: Jolanta Skowroń, Lidia Zapór, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Badanie parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli

Autor: Szymon Jakubiak

Filtracja spalin z jednostek wysokoprężnych z wykorzystaniem filtrów włókninowych.

Autor: Piotr Sobiech, Tomasz Jankowski

NECID – baza zawierająca dane o narażeniu na nanoobiekty oraz informacje kontekstowe

Autor: Przemysław Oberbek

Emisja substancji powstających podczas pożaru substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjne

Autorzy: Maciej Celiński, Monika Borucka, Agnieszka Gajek, Kamila Sałasińska

Palność substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjne

Autorzy: Maciej Celiński, Monika Borucka, Agnieszka Gajek, Kamila Sałasińska

Wybuchowość substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjnej

Autorzy: Maciej Celiński, Monika Borucka, Agnieszka Gajek, Kamila Sałasińska

Emisja substancji powstających podczas spalania środków ochrony roślin z grupy insektycydów, herbicydów i fungicydów

Autorzy: Monika Borucka, Kamila Mizerac

Charakterystyki zagrożeń pyłową atmosferą wybuchową mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych

Autorzy: Maciej Celiński, Michał Gloc

Materiały informacyjne dotyczące parametrów charakteryzujących wybuchowość pyłów mieszanek paszowych i ich komponentów (dolna granica wybuchowości, maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, współczynnik KST, graniczne stężenie tlenu, minimalna energia zapłonu

Autorzy: Maciej Celiński, Michał Gloc

Materiały informacyjne. Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi

Autor: Tomasz Jankowski

Bezpieczna produkcja tworzyw sztucznych zawierających układy antypirenów spęczniających typu intumescent na przykładzie procesu odlewania przeprowadzonego dla nienasyconej żywicy poliestrowej

Autorzy: Kamila Mizera, Kamila Sałasińska, Maciej Celiński

Ograniczanie emisji szkodliwych substancji chemicznych i cząstek stałych podczas pracy silników wysokoprężnych –materiały informacyjne

Autorzy: Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Agnieszka Woźnica

Zagrożenia stwarzane przez cząstki nanostrukturalne występujące w środowisku pracy
Autor: Dorota Kondej

 

 

Materiały przygotowano na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy.

 

Materiały informacyjne do internetowej bazy wiedzy CIOP-PIB „Zagrożenia ultradrobnymi cząstkami stałych frakcji spalin biodiesla”

dr hab. Małgorzata Szewczyńska

"MATERIAŁY INFORMACYJNE dotyczące ograniczania zagrożeń związanych z pracą z (wytypowanymi) czynnikami rakotwórczymi"

dr Joanna Kowalska, dr inż. Anna Jeżewska

 

Materiały opracowano i wydano w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2014–2016) finansowanego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

"ZAGROŻENIA ZAWODOWE CYTOSTATYKAMI I ŚRODKI PREWENCJI"
pod redakcją Sylwii Krzemińskiej, Małgorzaty Szewczyńskiej, Małgorzaty Pośniak

dr inż. Sylwia Krzemińska, dr Małgorzata Szewczyńska, dr Małgorzata Pośniak, dr inż. Agnieszka Brochocka, dr inż. Emilia Irzmańska, dr Paulina Chęsy, dr inż. Grzegorz Owczarek, mgr inż. Krzysztof Łężak

"OCENA RYZYKA W MIEJSCACH PRACY ZAGROŻONYCH ATMOSFERĄ WYBUCHOWĄ W WYNIKU EMISJI NANOMATERIAŁÓW – ZALECENIA"

dr Wojciech Domański

"WPŁYW NANOCZĄSTEK TLENKÓW METALI NA AKTYWNOŚĆ MODELOWYCH BŁON BIOLOGICZNYCH "

dr Dorota Kondej

"BEZPIECZNE WARUNKI PRODUKCJI I STOSOWANIA BIOPALIW II GENERACJI PRODUKOWANYCH W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH"

dr Jolanta Skowroń, dr Lidia Zapór, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

 

Materiały opracowane w ramach realizacji II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” dofinansowanego w latach 2011–2013 w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

ZALECENIA PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BIUROWYMI URZĄDZENIAMI DRUKUJĄCYMI I POWIELAJĄCYMI

dr Joanna Kowalska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB 2013

OCENA NARAŻENIA NA SZKODLIWE SUBSTANCJE CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W POWIETRZU PODCZAS KONSERWACJI OBRAZÓW - Materiały informacyjne
dr inż. Anna Jeżewska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB 2013

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W PRACOWNI KONSERWACJI MALARSTWA – Materiały szkoleniowe
dr inż. Anna Jeżewska, dr Małgorzata Szewczyńska, inż. Agnieszka Woźnica – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2013
Liczba stron: 60

 

 

Materiały informacyjne, broszury, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, wydane w CIOP-PIB w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, dofinansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Główny Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Pełną wersję możecie Państwo pobrać i zapisać na swoim komputerze klikając na ikonkę po prawej stronie tekstu.

 

ZAGROŻENIE NANOMATERIAŁAMI W PRZEMYŚLE Tworzyw sztucznych – Zalecenia do ograniczania ryzyka zawodowego

Lidia Zapór – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

ISBN 978-83-7373-143-1

NANOMETRYCZNE STRUKTURY METALI I TLENKÓW METALI W ŚRODOWISKU PRACY – Potencjalne zagrożenia. Zasady bezpiecznej pracy.

Lidia Zapór – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

OCENA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA NANOOBIEKTY. ZALECENIA.

Elżbieta Jankowska, Joanna Łukaszewska, Wojciech Zatorski

OCHRONA PRACOWNIKÓW PRZED NARAŻENIEM NA NANOOBIEKTY. Zalecenia –dziania aktywne i reaktywne

Elżbieta Jankowska, Piotr Sobiech

ZASADY OCENY UKŁADÓW FILTRACJI SZĄSTEK AEROZOLI CIECZY EMITOWANYCH PODCZAS OBRÓBKI MECHANICZNEJ

Tomasz Jankowski

ISBN 978-83-7373-122-6

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I BIOLOGICZNYMI PODCZAS OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI

Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

AEROZOLE EMITOWANE W PROCESACH WYSOKOTEMPERATUROWYCH – Wytyczne do oceny narażenia zawodowego

Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak

ISBN 978-83-7373-115-8

ZALECENIA DO OGRANICZENIA NARAŻENIA NA DROBNE FRAKCJE CZĄSTEK W SPALINACH BIODIESLA

Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Elżbieta Dobrzyńska, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

ISBN 978-83-7373-144-8

OCENA ŁĄCZNEGO NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE UV I FOTOTOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE PRZY UKŁADANIU ASFALTÓW

Małgorzata Pośniak, Małgorzata Szewczyńska, Agnieszka Wolska

ISBN 978-83-7373-109-7

WPŁYW NANOCZĄSTEK GLINOKRZEMIANÓW STOSOWANYCH W PRODUKCJI NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA AKTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWĄ SURFAKTANTU PŁUCNEGO

Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

ZMIANY W REACH WPROWADZONE ROZPORZĄDZENIEM CLP

dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 30
ISBN 978-83-7373-096-0

KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH SZKOLNYCH

dr Małgorzata Pośniak, dr inż. Elżbieta Jankowska, mgr Joanna Kowalska, dr Małgorzata Gołofit-Szymczak, mgr Tomasz Jankowski – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-095-3

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ZAKŁADACH TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYCH

dr Małgorzata Pośniak, mgr Elżbieta Dobrzyńska
– Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 45
ISBN: 978-83-7373-090-8

ZAGROŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE W MAŁYCH FIRMACH SPRZĄTAJĄCYCH

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak, mgr Elżbieta Dobrzyńska –
Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-088-5

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI, BIOLOGICZNYMI, BIOMECHANICZNYMI I HAŁASEM W MAŁYCH ZAKŁADACH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYCH

dr Małgorzata Szewczyńska, dr Małgorzata Gołofit‐Szymczak,
– Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB; prof. nadzw dr hab. inż. Danuta Roman-Liu – Zakład Ergonomii CIOP-PIB; dr inż. Witold Mikulski – Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 33
ISBN 978‐83‐7373‐098‐4

ZAGROŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE W MAŁYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH

dr Lidia Zapór, mgr Joanna Kowalska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-093-9

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W PROCESACH WYSOKOTEMPERATUROWEJ OBRÓBKI METALI

dr Małgorzata Szewczyńska, mgr Elżbieta Dobrzyńska, dr Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 25
ISBN: 978-83-7373-089-2

POMIARY STĘŻEŃ METALI WE FRAKCJACH PYŁÓW EMITOWANYCH W PROCESACH OBRÓBKI MATERIAŁÓW METALOWYCH

mgr inż. Dorota Kondej, dr Ewa Gawęda– Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-097-7

ZAGROŻENIA SPALINAMI SILNIKÓW DIESLA

dr Małgorzata Pośniak, dr Elżbieta Jankowska, dr Małgorzata Szewczyńska, dr Lidia Zapór – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB; dr inż. Agnieszka Brochocka, dr inż. Piotr Pietrowski – Zakład Ochron Osobistych CIOP –PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 55
ISBN: 978-83-7373-081-6

ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH W PROCESIE PRODUKCJI LEKÓW

dr Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB; mgr Dorota Danuta Bartoszko – Zakłady Farmaceutyczne JELPA, Jelenia Góra

Rok wydania: 2009
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-073-1

OCENA RYZYKA CHEMICZNEGO W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH POLIGRAFICZNYCH. PORADNIK

dr Małgorzata Pośniak, mgr Joanna Kowalska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2009
Liczba stron:34
ISBN: 978-83-7373-072-4

SPALANIE ODPADÓW - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA

dr Małgorzata Szewczyńska, mgr Elżbieta Dobrzyńska, dr Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2009
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-071-7

ŚRODKI OCHRONY SKÓRY (KREMY, ŻELE BARIEROWE) WYMAGANIA, DOBÓR, STOSOWANIE

mgr inż. Joanna Kurpiewska, dr inż. Jolanta Liwkowicz – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 24
ISBN 978-83-7373-094-6