Psychologia i socjologia pracy
PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA PRACY

 

 

 

Obciążenie pracą umysłową na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych
- K. Zużewicz, J. Kamińska, J. Bugajska, M. Konarska

W poradniku przedstawiono problem obciążenia pracą umysłową oraz minimalizacji jego negatywnych skutków na dwóch wybranych stanowiskach o szczególnie dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych: kontrolera ruchu lotniczego (KRL) i pilota samolotu. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z problemem zmęczenia: skutki zmęczenia w pracy na stanowisku KRL i możliwe strategie jego ograniczania, wpływ pracy zmianowej na zmęczenie i sen, wiarygodność oceny poziomu odczuwanego zmęczenia, przerwy w pracy jako sposób ograniczania zmęczenia, rola światła w poprawie nastroju i poziomu czujności, system zarządzania zmęczeniem. Sklasyfikowano i omówiono przykładowe subiektywne metody oceny obciążenia pracą, m.in. kwestionariusze: SWAT (Subjective Workload Assessment Technique) czy Twoja praca, będący adaptacją kwestionariusza Roberta Karaska. Omówiono najczęściej wykorzystywane w ocenie obciążenia pracą umysłową parametry fizjologiczne: częstość skurczów serca uzyskiwaną przez rejestrację sygnału EKG oraz aktywność percepcyjną badaną na podstawie rejestracji ruchów gałek ocznych (okulografia). Przedstawiono przykład kwestionariusza stworzonego specjalnie do oceny uciążliwości związanych z warunkami fizycznymi środowiska pracy KRL. Poradnik jest adresowany do organizatorów pracy, pracowników, przedstawicieli służby bhp, pracodawców.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 63
ISBN: 978-83-7373-181-3
Rok wydania: 2014


Dobre praktyki w sektorze Call Center. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora Call Center. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

Call Center i Contact Center to coraz powszechniej stosowane nazwy działów obsługi klienta, w których praca wiąże się głównie z używaniem telefonu i komputera. Zwięźle opracowany materiał o charakterze doradczym został wydany w formie dwóch broszur. Zawiera omówienie czynników stresogennych oraz dobrych praktyk dotyczących rekrutacji i przygotowania zawodowego, oceny pracy i jej wynagradzania, organizacji stanowiska pracy, zarządzania czasem i kultury organizacyjnej pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-156-1
Rok wydania: 2013


Dobre praktyki w sektorze HoReCa. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora HoReCa. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

HoReCa to skrótowa nazwa sektora hotelarsko-gastronomicznego, w którym praca wiąże się z dużym narażeniem na stres. Materiał został ujęty w dwie broszury. Dotyczy eliminowania ryzyka psychospołecznego w tej branży poprzez wdrażanie dobrych praktyk. Zawiera charakterystykę najważniejszych czynników stresogennych i wskazówki co do sposobów poprawy warunków psychospołecznych pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-155-4
Rok wydania: 2013


Badania psychologiczne kierowców. Charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych
- Anna Łuczak, Adam Tarnowski

Publikacja jest poświęcona charakterystyce psychometrycznej wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, stosowanych w orzecznictwie psychologicznym do oceny predyspozycji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz do prowadzenia pojazdów. W opisach 6 testów psychologicznych (Test tablic Poppelreutera, Test R-W, Test Couvego, Test krzyżowy, Test czasu reakcji prostej i Test czasu reakcji złożonej) uwzględniono informacje o procedurze badania oraz instrukcję dla osoby przeprowadzającej badanie i dla osoby badanej, a także, przypadku testów aparaturowych, typ urządzenia do przeprowadzania badań. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do psychologów prowadzących psychologiczne badania kierowców. Opracowanie może być sprzedane wyłącznie psychologom po dostarczeniu skanu dyplomu ukończenia magisterskich studiów psychologicznych.

Cena: 20 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 86
ISBN: 978-83-7373-107-3
Rok wydania: 2011


STRES PRACOWNIKÓW STARSZYCH I JEGO OGRANICZANIE
- M. Widerszal-Bazyl

W publikacji przedstawiono psychospołeczne właściwości pracy, które mogą być źródłem stresu pracowników starszych, m.in. kontrolę w pracy, czyli możliwość wpływu na własną pracę i warunki, w jakich ona przebiega, wsparcie społeczne, wymagania w pracy, niepewność pracy i konflikt praca–rodzina. Omówiono także rodzaje technik ograniczania stresu, koncentrując się na modelowaniu psychospołecznych i organizacyjnych aspektów środowiska pracy, tj. zmianie postaw ogółu pracowników wobec pracowników starszych, przyjmowaniu do pracy, dostosowywaniu wymagań do możliwości osób starszych, zapewnieniu im większej swobody w doborze metod i organizacji czasu pracy, szkoleniu starszych pracowników i szkoleniu kadry kierowniczej w zakresie „zarządzania wiekiem” oraz promocji zdrowia.


Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-029-8
Rok wydania: 2007


METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
- M. Konarska, M. Widerszal-Bazyl

W poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej. Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: 20 cm
Liczba stron: 70
ISBN: 83-7373-100-8
Rok wydania: 2002


CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH: Czas reakcji z wyborem, Tablice liczbowe, Skala jawnego niepokoju
- A. Łuczak, A. Sobolewski

Testy komputerowe, stanowiące nową generację narzędzi psychodiagnostycznych, są szczególnie przydatne w poradnictwie i doborze zawodowym, w których istnieje stała konieczność przeprowadzania w krótkim czasie badań psychologicznych dużych grup osób. Podręcznik zawiera informacje na temat komputerowych wersji testów psychologicznych, proponowanych do stosowania w procesie doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Podręcznik jest pierwszym tego typu opracowaniem, gdyż uwzględnione w nim testy nie miały dotąd określonych właściwości psychometrycznych.


Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 77
ISBN: 83-88703-80-3
Rok wydania: 2000