Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

 

Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego wykazuje, że w latach 2000-2013 liczba wypadków przy pracy (rys. 1) i wskaźnik częstości (rys. 2) nie uległy zasadniczym zmianom. Po krótkoterminowych okresach spadku w latach 2002, 2005 i 2009 następował ponowny wzrost liczby i wskaźnika wypadków. W roku 2012 odnotowano powrót do tendencji spadkowej, zarejestrowano 91 tys. wypadków przy pracy, czyli tyle ile wynosi średnia z okresu od roku 2000 do 2012. Zgodnie z tą tendencją w roku 2013 liczba wypadków zmniejszyła się do 88.3 tys.

 

 Rys. 1. Liczba wypadków przy pracy w latach 2000-2013
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)

 

Rys. 2. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)

 

Odmienną sytuację wykazuje liczba wypadków przy pracy o ciężkich (rys. 3) i śmiertelnych skutkach (rys. 4), które w dłuższym okresie czasu charakteryzują się relatywnie trwałą tendencję spadkową. Liczba ciężkich wypadków przy pracy, w okresie ostatnich 12 lat, stopniowo malała, osiągając w sumie spadek o 54% w stosunku do jej poziomu w roku 2000. Natomiast liczba śmiertelnych wypadków przy pracy, w tym samym okresie czasu, zmalała o 41%.   

 

Rys. 3. Liczba ciężkich wypadków przy pracy
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)

 

Rys. 4. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)

 

Mniej wyraźną tendencję spadkową wykazuje wskaźnik częstości śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy na 1000 pracujących (rys. 5). Wskaźnik ciężkich wypadków charakteryzuje się stagnacją w krótkich okresach czasu, natomiast wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy, niemal każdego roku, wykazuje odwrotną tendencję niż w roku poprzednim – po spadku lub wzroście następuje odwrócenie trendu w roku następnym. W dłuższym okresie czasu oba te wskaźniki wykazują jednak wyraźną tendencję spadkową: w 2012 roku wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy zmalał o 40% w porównaniu do roku 2004, natomiast wskaźnik wypadków ciężkich, w tym samym okresie, odnotował 50% spadek.

 

Rys. 5. Wskaźnik częstości ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)

 

Do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi w sekcji przetwórstwa przemysłowego (około 35% wszystkich wypadków przy pracy, rys. 6 i rys. 7). W sekcji tej pracuje również największa liczba osób.

 

Rys. 6. Liczba wypadków przy pracy w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej, średnia dla lat 2008-2012
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)

 

W ostatnim okresie czasu w większości rodzajów działalności gospodarczej odnotowano spadek liczby wypadków przy pracy, wyjątek stanowią sekcje związane z działalnością budżetową i usługową, w których w 2012 roku liczba wypadków przy pracy nieznacznie wzrosła, w porównaniu z latami poprzednimi: edukacja; administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (rys. 7).

 

Rys. 7. Liczba wypadków przy pracy w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)

 

Pomimo, iż w sekcji przetwórstwa przemysłowego dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy, to jednak sekcja górnictwo i wydobywanie charakteryzujące się najwyższym wskaźnikiem wypadkowości (rys. 8). Stosunkowo duże zagrożenie powstawaniem wypadków przy pracy dotyczy również pracujących w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

 

Rys. 8. Wskaźnik wypadków przy pracy na 1000 pracujących
(opracowanie własne na podstawie danych GUS)