Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Ogólne zasady rejestrowania informacji o wypadkach przy pracy w statystykach EUROSTATU

Zgodnie z przyjętą w statystykach europejskich definicją wypadek przy pracy oznacza „nagłe zdarzenie podczas pracy, które spowodowało uraz fizyczny lub psychiczny”.

W statystykach Eurostatu są rejestrowane wypadki przy pracy powodujące niezdolność do pracy przez okres dłuższy niż 3 dni kalendarzowe. Chodzi tutaj o pełne dni kalendarzowe, co oznacza, że dzień, w którym miał miejsce wypadek, nie jest uwzględniany. Dni te mogą obejmować soboty i niedziele lub inne dni, w których praca nie jest zwykle wykonywana.  Rejestrowane są więc te wypadki przy pracy, które skutkują absencją w piątym dniu (i ewentualnie w kolejnych dniach), licząc od daty wypadku. Rejestrowanie lub wyróżnianie w grupie rejestrowanych wypadków tych, które powodują absencję dłuższą niż 3 dni to pierwszy warunek porównywalności danych o wypadkach przy pracy w krajach UE.

Obowiązek rejestrowania w statystykach dotyczy zarówno wypadków w pomieszczeniach zakładu pracy, jak i poza nimi, jeżeli mają miejsce podczas wykonywania pracy (na przykład wypadki w publicznych środkach transportu lub wypadki powodowane przez stronę trzecią). Nie ma przy tym znaczenia, czy pracodawca mógł ograniczyć ryzyko zawodowe poza pomieszczeniami zakładu pracy, czy też nie miał na to wpływu. W związku z tym w statystykach europejskich są rejestrowane w szczególności:
  • wypadki powodowane zamierzonymi działaniami innych osób,
  • wypadki drogowe podczas pracy oraz inne wypadki w miejscach publicznych (poślizgnięcia się, upadki, przemoc itp.), które mają miejsce podczas wykonywania pracy,
  • wypadki na terenie innych zakładów pracy, w których poszkodowany wykonywał pracę. 

Nie są rejestrowane jako wypadki przy pracy zamierzone samookaleczenia, wypadki w drodze do i z pracy, wypadki o podłożu wyłącznie medycznym, a także wypadki osób nie będących pracownikami, nawet jeżeli zdarzyły się w związku z działaniami przedsiębiorstwa.

Wypadek śmiertelny definiuje się jako wypadek, który powoduje śmierć poszkodowanego  w ciągu roku (licząc od następnego dnia) od wypadku. W praktyce większość państw członkowskich przekazuje do Eurostatu dane na temat wypadków śmiertelnych rejestrowanych w ich własnych krajowych statystykach, których sposób rejestrowania nie jest w pełni jednolity. Nie wpływa to jednak w istotny sposób na liczbę wypadków śmiertelnych rejestrowanych w skali UE (na ogół śmierć następuje w dniu wypadku).