Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Środki ochrony indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki ochrony indywidualnej - Artykuły

Badania środków ochrony indywidualnej

 

 

Lokalizacja obszarów nieciągłości materiału ochronnego - symulacje komputerowe i badania eksperymentalne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2008 str. 12-15

Mgr Inż. Grzegorz Gralewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Dr Hab. Inż. Bogusław Więcek Prof. Pł Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki

Materiały stosowane do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony człowieka (m.in. materiały kompozytowe złożone z kilku warstw, zwane dalej materiałami ochronnymi) mają strukturę niejednorodną i anizotropową. Poprzez dobór odpowiednich składników można otrzymać materiał ochronny o odpowiednich parametrach i w ten sposób uzyskać np. wyższą odporność na udary lub lepsze pochłanianie energii. Właściwości materiału ochronnego zmieniają się, gdy w strukturze materiału pojawiają się (już podczas procesu technologicznego oraz na późniejszych etapach użytkowania) rozwarstwienia, pęcherzyki powietrza, pęknięcia itp. Ocena jakościowa struktury materiału ochronnego polega na wskazaniu defektów występujących w materiale. Do tego celu została wykorzystana technika termografii aktywnej. Termografia aktywna to metoda badań nieniszczących, w której badany obiekt pobudza się energią cieplną, a kamera termowizyjna mierzy zmienny w czasie rozkład temperatury. Ciepło w materiałach stałych rozchodzi się drogą dyfuzji, co jest ściśle powiązane z właściwościami termicznymi badanego materiału.


Odporność obuwia na poślizg - badanie i wymagania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2008 str. 16-20

Dr Inż. Wiesława Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono kwestie związane z wyznaczaniem odporności obuwia na poślizg, a przede wszystkim zagadnienie symulacji poślizgu występującego w realnych warunkach eksploatacji obuwia. Dokonano przeglądu metod i urządzeń stosowanych do pomiaru śliskości obuwia i powierzchni podłogowych. Przedstawiono metodę wyznaczania odporności obuwia na poślizg według normy PN-EN ISO 13287:2007 zharmonizowanej z dyrektywą 89/686/EWG.


Wzorce do badania penetracji materiałów filtracyjnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2008 str. 12-14

Mgr Krzysztof Makowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono opracowane wzorce filtracji służące do oceny powtarzalności wskazań aparatury pomiarowej stosowanej do wyznaczania penetracji aerozoli testowych przez materiały filtracyjne stosowane w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Wzorce mogą być stosowane do oceny rezultatów z użyciem zarówno aerozolu chlorku sodu, jak i mgły oleju parafinowego.


Ocena odzieży przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2008 str. 14-16

Dr Agnieszka Kurczewska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono metodę badania do pomiaru zaniku ładunku oraz uregulowania prawne i zasady oceny materiałów, a także odzieży antyelektrostatycznej przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem.


Koncepcja systemu monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2007 str. 8-10

Dr Inż. Grzegorz Owczarek, Mgr Inż. Krzysztof Łężak, Mgr Inż. Grzegorz Gralewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono koncepcję monitorowania wybranych parametrów w czasie prac wykonywanych w odzieży strażackiej. W projektowanych systemach informacja o przekroczeniu dopuszczalnych wartości mierzonych parametrów powinna być dostępna dla użytkownika oraz osób dowodzących akcją ratowniczą na szczeblu interwencyjnym. Wyposażenie takiego systemu w algorytm pozwalający na korelację informacji otrzymywanych "od strażaka" ze stosownymi procedurami bezpieczeństwa ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji, dotyczącej pozostawienia lub wycofania go z zagrożonej strefy.


Badania wpływu porowatości materiałów filtracyjnych na proces filtracji aerozoli cieczy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2007 str. 20-23

Mgr Inż. Tomasz Jankowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Włókninowe materiały filtracyjne znajdują szerokie zastosowanie w filtrach powietrza systemów wentylacji. Prognozowanie zastosowania filtrów powietrza do ochrony człowieka powinno uwzględniać zachowanie najkorzystniejszych warunków filtracji cząstek aerozoli przy zróżnicowaniu stężeń aerozoli obecnych w środowisku pracy oraz różnych prędkościach przepływu aerozolu w systemach wentylacji. W artykule przedstawiono wyniki badania oporów przepływu i skuteczności w procesie filtracji cząstek aerozolu cieczy przez włókninowe materiały filtracyjne, w aspekcie lokalnych zmian wielkości porów we włókninach.


Badania materiałów filtracyjnych stosowanych do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi zawierającymi radon i produkty jego rozpadu
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2007 str. 15-18

Mgr Krzysztof Makowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Dr Inż. Krystian Skubacz Główny Instytut Górnictwa

Wciąż istnieją zagrożenia, w odniesieniu do których brak jest zdefiniowanych wymagań oraz ustalonych metod badań sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO). W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań elementów filtracyjnych służących do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi. Otrzymane wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia dodatkowych testów SOUO przewidzianego do ochrony przed takimi aerozolami.


Skuteczność filtracji cząstek aerozoli przez warstwowe układy włóknin filtracyjnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2006 str. 28-31

Mgr Inż. Tomasz Jankowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badania skuteczności filtracji cząstek aerozolu estru bis (2-ethyloheksylu) kwasu sebacynowego (DEHS) przez warstwowe układy włóknin stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji. Badania polegały na określaniu zależności skuteczności frakcyjnej od zmiany grubości igłowanych włóknin filtracyjnych. Badania przeprowadzono przy dwóch prędkościach przepływu (2 i 5 cm/s)


Badanie odporności odzieży ochronnej na promieniowanie cieplne - materiały odniesienia
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2006 str. 31-34

Dr Inż. Grażyna Bartkowiak, Mgr Inż. Sylwia Krzemińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wymagania i wyniki wstępnych badań materiałów odniesienia do metody badania odporności odzieży ochronnej na przenikanie promieniowania cieplnego. Zaproponowane materiały odniesienia charakteryzują się zróżnicowanymi poziomami właściwości ochronnych. Będą one wykorzystane do sprawdzania poprawności działania stanowisk pomiarowych w różnych laboratoriach.


Metoda badania narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2006 str. 22-24

Mgr Inż. Emil Kozłowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono założenia metody badań narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opisano nowy przyrząd pomiarowy zastosowany w badaniach. Pomiary wykonano na czterech hałaśliwych stanowiskach pracy. Badania wykazały duży wpływ kształtu głowy słuchacza, sposobu zakładania nausznika oraz kierunkowości pola na hałas docierający pod czaszę nausznika.


Metoda badania odporności barierowych materiałów na przenikanie mieszanin substancji chemicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2006 str. 18-19

Mgr Inż. Sylwia Krzemińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono metodę badania odporności materiałów barierowych odzieży i rękawic ochronnych na przenikanie mieszanin substancji chemicznych. Zastosowano aparaturę badawczą, której głównym elementem był chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny. Ze względu na długi czas badania, odzwierciedlający niejednokrotnie wielogodzinne oddziaływanie związków na materiał, w metodzie wprowadzono okresowe pobieranie próbek do analizy w celu określenia ilości przenikających składników. Opracowana metoda badawcza została wykorzystana do przeprowadzenia badań odporności wytypowanego barierowego materiału (wulkanizatów kauczuku butylowego) na przenikanie wybranych mieszanin substancji chemicznych (aceton-toluen, toluen-octan n-butylu, octan n-butylu-octan etylu).


Metoda badań skuteczności akustycznej nauszników przeciwhałasowych w warunkach rzeczywistych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2003 str. 31-33

Dr Inż. Ewa Kotarbińska, Mgr. Inż. Emil Kozłowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

"Celem artykułu jest przedstawienie metody pomiaru zaproponowanego, nowego parametru akustycznego nauszników przeciwhałasowych - rzeczywistej skuteczności akustycznej, wyznaczanego w warunkach "in situ", przy użyciu sztucznego torsu - Kemara. Badania przeprowadzono dla hałasu niskoczęstotliwościowego, średnioczęstotliwościowego i wysokoczęstotliwościowego, z wykorzystaniem 34 różnych wzorów nauszników przeciwhałasowych. We wszystkich przypadkach ich właściwości ochronne w symulowanych warunkach rzeczywistych są istotnie mniejsze aniżeli w warunkach laboratoryjnych."


Warunki aktywacji elektrostatycznej włóknin pneumotermicznych a ich trwałość
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2002 str. 26-28

Mgr. Inż. Agnieszka Brochocka, Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka, Dr Inż. Sabina Domaradzka Centralny Instytut Ochrony Pracy

"W artykule przedstawiono charakterystykę filtracyjną elektretowych włóknin pneumotermicznych otrzymanych z dwóch wytłaczarek współpracujących jednocześnie. Przeprowadzono badania wpływu efektu elektryzowania różnoimiennego z wykorzystaniem wyładowań koronowych na właściwości filtracyjne pneumotermicznych włóknin. W celu ustalenia warunków aktywacji elektrycznej odnoszących się do wszystkich wytwarzanych włóknin opracowano i wykonano próby z wykorzystaniem trzech sposobów nanoszenia aktywacji elektrycznej: przy urządzeniu odbiorczym, pod głowicami oraz równocześnie przy urządzeniu odbiorczym i pod głowicami. Wyniki badań zaprezentowano graficznie w postaci krzywych obrazujących zmiany średniej wartości penetracji aerozolu NaCl w czasie przechowywania oraz wybrano optymalny sposób nanoszenia ładunków decydujących o właściwościach filtracyjnych elektretowych włóknin pneumotermicznych."


Materiały kompozytowe stosowane do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2001 str. 9-13

Dr Zygmunt Kubacki, Mgr. Inż. Adam Pościk, Mgr. Inż. Grzegorz Owczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Owówiono zagadnienia związane z jakością, produkcją i normalizacją w Polsce w zakresie spawalniczych tarcz i przyłbic. Przedstawiono metody badań materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych oraz założenia szczegółowe dotyczące tych materiałów.


Badanie i ocena kremów i żeli hydrofilowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2000 str. 21-23

Dr Inż. Jolanta Liwkowicz, Mgr Joanna Kowalska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Wchłanianie substancji szkodliwych przez skórę ludzką zależy od wielu czynników: stanu skóry, różnic anatomicznych, wieku, temperatury i wilgotności otoczenia, a nawet karnacji. Wszelkie skaleczenia, oparzenia, podrażnienia, alergie i choroby skóry niszczą barierę, jaką tworzy naskórek i znacznie zwiększają wchłanianie związków chemicznych. Według statystyki około 10% ogólnej liczby zatrudnionych styka się w czasie pracy ze szkodliwymi związkami chemicznymi. Co roku w Polsce od 700 do 1000 osób zapada na zawodowe choroby skóry. Znajdują się one na czwartym miejscu na liście uznanych chorób zawodowych. Choroby te są wynikiem działania szkodliwych substancji na skórę ludzką, której nie zabezpieczono przed ich działaniem we właściwy sposób. Najczęściej na choroby skórne zapadają pracownicy przemysłu metalowego i mechanicznego, natomiast największą ilość dermatoz o charakterze alergicznym stwierdzono u zatrudnionych w przemyśle chemicznym oraz w rafineriach ropy naftowej. Ochrona skóry rąk jest zagadnieniem poważnym, ze względu na dużą ilość zatrudnionych w kontakcie z chemikaliami. Zmniejszenie ilości zachorowań ma nie tylko aspekt humanitarny, ale również pozwoli ograniczyć wydatki państwa na leczenie, renty i odszkodowania. (...)


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy