Czynniki zagrożeń zawodowych
OŚWIETLENIE

 

 

 

Oświetlenie stanowisk pracy
- A. Wolska, A. Pawlak

W monografii przedstawiono podstawy prawne dotyczące zapewnienia odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy, podstawową wiedzę na temat związków między widzeniem a oświetleniem oraz parametrów oświetlenia wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy (natężenia oświetlenia oraz jego równomierności, olśnienia, zarówno bezpośredniego, jak i odbiciowego, a także migotania światła i efektów stroboskopowych), wskazano sposoby prawidłowego oświetlania stanowisk pracy stałych i ruchomych wraz z informacjami o źródłach światła i oprawach stosowanych do celów oświetleniowych. Przedstawiono także sposób podejścia do problemów związanych z nieodpowiednim oświetleniem oraz działania zmierzające do poprawy tego stanu, a tym samym do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tym czynnikiem.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 175
ISBN: 978-83-7373-031-1
Rok wydania: 2007


ZASADY BADANIA OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY
- A. Wolska

W opracowaniu zawarto informacje niezbędne dla osób planujących wykonywanie lub wykonujących pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy. Zarówno opis metod pomiaru parametrów oświetlenia elektrycznego dziennego zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, jak i przykłady wyznaczania na podstawie pomiarów poszczególnych parametrów oświetleniowych. Publikacja jest przeznaczona dla osób profesjonalnie związanych z pomiarami oświetlenia, osób związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, organizatorów stanowisk pracy, społecznych inspektorów pracy oraz organów nadzoru i kontroli.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 56
ISBN: 83-87354-49-X
Rok wydania: 2000


OŚWIETLENIE OGÓLNE I MIEJSCOWE STANOWISK PRACY
- A. Pawlak, A. Wolska

Opracowanie przeznaczone dla pracodawców, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy, projektantów i organizatorów stanowisk pracy, społecznych inspektorów pracy oraz organów nadzoru i kontroli. Ujmuje wiedzę z zakresu podstaw techniki oświetlania, a w szczególności zasad i sposobów oświetlenia ogólnego i miejscowego stanowisk pracy.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 55
ISBN: 83-87354-58-9
Rok wydania: 1999