Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

PROJEKTY dotyczące CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I PYŁÓW (CIOP-PIB)

 

PROJEKTY BADAWCZE w Programie Wieloletnim 2014 - 2016 realizowane przez Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

 

Ocena toksyczności w badaniach in vitro wybranych związków chemicznych na starzejących się komórkach

dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Ocena metodami  in vitro potencjalnych odległych efektów narażenia na wybrane nanomateriały ceramiczne

dr Lidia Zapór

Badanie procesu rozprzestrzeniania się nanoobiektów w powietrzu pomieszczeń pracy

dr inż. Elżbieta Jankowska

Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów

mgr inż. Tomasz Jankowski

Identyfikowanie grup ryzyka związanego z narażeniem na wytypowane substancje rakotwórcze

mgr Joanna Kowalska

Ocena metodami in vitro szkodliwego działania biopaliwa II generacji otrzymanego w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

dr Jolanta Skowroń

Badanie rozkładu stężeń substancji rakotwórczych we frakcjach cząstek drobnych emitowanych podczas eksploatacji pojazdów samochodowych

dr Małgorzata Szewczyńska

Badanie zawartości frakcji torakalnej we wdychalnej frakcji aerozolu ciekłego w środowisku pracy na przykładzie kwasu siarkowego

dr Małgorzata Szewczyńska

Badanie palności i wybuchowości termousieciowanych tworzyw sztucznych w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

dr Agnieszka Gajek

Opracowanie metod otrzymywania ogniobezpiecznych nanokompozytów polimerowych z uwzględnieniem bezhalogenowych związków zmniejszających palność tworzyw sztucznych

dr inż. Wojciech Zatorski

 

 

Wybrane wyniki realizacji PROJEKTÓW

 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa

 

Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych (VI.B.12)

Głównym celem projektu było wsparcie merytoryczne i praktyczne małych i średnich przedsiębiorstw, wskazanie metod oceny ryzyka mających zastosowanie dla potencjalnego zagrożenia atmosferą wybuchową. Ponadto celem projektu było: poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach, skutkach i zapobieganiu eksplozji atmosfery wybuchowej oraz kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa wśród pracodawców i pracowników.

 

Streszczenie projektu badawczego nr VI.B.12
Tadeusz Piotrowski – Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
2013 r.

 

 

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych
Tadeusz Piotrowski – Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
2013 r.