Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

 

Tematyka zagrożeń chemicznych i pyłowych realizowana jest przez Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych. Najnowsze prace prowadzone w tym obszarze realizowane są w ramach V etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" ( 2020 -2022) w zakresie służb państwowych oraz badań naukowych i prac rozwojowych

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, PYŁOWYCH I BIOLOGICZNYCH W LATACH 2020-2022

 

 

Symbol zadania

Tytuł / kierownik zadania

1.SP.01

Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy /dr Jolanta Skowroń

1.SP.02

Opracowanie nowych metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych dla potrzeb oceny środowiska pracy/ dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. Instytutu

1.SP.03

Opracowanie znowelizowanych metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego / mgr Paweł Wasilewski

1.SP.04

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii  /dr inż. Dorota Kondej

2.SP.12/TSB

Opracowanie metodyki badania i budowa stanowiska do określania emisji nanoobiektów z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi / mgr inż. Piotr Sobiech

 

Materiały informacyjne: "Badanie emisji nanoobiektów z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi "  

Oferta: "Badanie emisji nanoobiektów z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi "  

2.SP.13/TSB

Opracowanie metody poboru nanoobiektów i ich analizy z wykorzystaniem zaawansowanych metod obrazowania / dr inż. Paweł Kozikowski

Materiały informacyjne: "Metody poboru nanoobiektów i ich analizy z wykorzystaniem zaawansowanych metod obrazowania"  

2.SP.14/TSB

Opracowanie metodyki oceny jakości wysokoskutecznych filtrów powietrza z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych /dr inż. Tomasz Jankowski

Materiały informacyjne: "Metody oceny jakości filtrów powietrza stosowanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynków. Zalecenia"  

2.SP.15/TSB

Opracowanie systemu monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, opartego na bezprzewodowym przesyłaniu danych i przenośnych stacjach pomiarowych w środowisku pracy /dr inż. Tomasz Jankowski

Materiały informacyjne: "Systemy monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w środowisku pracy."

2.SP.20

Metody szkoleniowe dedykowane do systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (rozwiązania organizacyjne i koncepcje zarządzania) / dr Agnieszka Gajek

4.SP.13

Utrzymanie i rozwój bazy  wiedzy ChemPył - wsparcie przedsiębiorstw w skutecznym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych / dr Elżbieta Dobrzyńska

 

 

PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, PYŁOWYCH I BIOLOGICZNYCH W LATACH 2020-2022

 

Symbol projektu

Tytuł /kierownik zadania

II.PB.01

Nowoczesne metody jednoczesnego oznaczania substancji chemicznych do oceny narażenia pracowników w wybranych procesach technologicznych /dr Joanna Kowalska

II.PB.04

Rozpoznanie zagrożeń węglem elementarnym w zakładach stosujących maszyny i urządzenia z silnikami wysokoprężnymi / dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. Instytutu

Materiały informacyjne: "Narażenie zawodowe na węgiel elementarny emitowany z silników Diesla" 

II.PB.05

Określenie substancji niebezpiecznych emitowanych podczas rozkładu termicznego i spalania chemoutwardzalnych tworzyw sztucznych /stosowanych w budownictwie i transporcie/ dr inż. Monika Borucka

"Substancje niebezpieczne emitowane podczas rozkładu termicznego i spalania chemoutwardzalnych tworzyw sztucznych"  

II.PB.06

Analiza zagrożeń związanych z emisją substancji chemicznych podczas drukowania przestrzennego 3D /dr Elżbieta Dobrzyńska

Materiały szkoleniowe: "Ocena narażenia na substancje chemiczne i pyły emitowane podczas drukowania 3D."  

II.PB.07

Rozpoznanie zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia pożaru i wybuchu pyłu drewna powstającego w trakcie jego przetwarzania /dr inż. Maciej Celiński

Materiały informacyjne: "Palność i wybuchowość pyłu drewna"  

Katalog: "Właściwości palne i charakterystyki wybuchu poszczególnych pyłów drewna"  

II.PB.10

Ocena in vitro aktywności biologicznej wybranych nanostrukturalnych cząstek stałych jako potencjalnych czynników zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego /dr Lidia Zapór

Materiały informacyjne: "Nanomateriały w środowisku pracy. Zalecenia dla przedstawicieli przedsiębiorstw vodpowiedzialnych za BHP dotyczące oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu na nanomateriały"  

II.PB.11

Ocena działania łącznego w warunkach in vitro wybranych składników produktów przemysłu chemicznego i kosmetycznego działających szkodliwie na rozrodczość, w tym zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu /dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Materiały informacyjne: "Materiały informacyjne na temat działania łącznego substancji działających szkodliwie na rozrodczość/zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu" 

II.PB.21/TSB

Opracowanie metody detekcji aerozoli nanoobiektów na stanowiskach pracy z wykorzystaniem czujników jonizacyjnych  /dr inż. Tomasz Jankowski

Materiały informacyjne: "Stosowanie detektora do pomiaru stężenia nanoobiektów w powietrzu."

III.PB.03

Opracowanie kompozytów hybrydowych modyfikowanych napełniaczami nieorganicznymi i roślinnymi o obniżonej palności i emisji dymu oraz wysokiej odporności na akty wandalizmu do zastosowań w pojazdach transportu publicznego /dr inż. Kamila Mizera

Materiały informacyjne: "Kompozyty hybrydowe o zredukowanej palności i emisji dymów"

Materiały informacyjne: "Kompozyty hybrydowe o wysokiej odporności na akty wandalizmu"

III.PB.04

Opracowanie innowacyjnych środków uniepalniających do zastosowania w płytach warstwowych /dr inż. Maciej Celiński

Materiały informacyjne: "Palność płyt warstwowych i środków uniepalniających w nich stosowanych"