Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

 

 

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2020 (wydanie XII)
- pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

 

Poradnik przygotowano we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcom i pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki. W poradniku zawarto także zaktualizowane wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych.

 

W XII wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do polskiego prawa w okresie od czerwca 2018 r. do grudnia 2020 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (substancji chemicznych, pyłów, hałasu, czynników biologicznych, promieniowania jonizującego, środowiska termicznego), profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem czy chorób zawodowych, określonych w Kodeksie pracy, rozporządzeniach polskich oraz dyrektywach europejskich.

 

Cena: 25 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 388
ISBN: 978-83-7373-346-6
Rok wydania: 2020


Odległe skutki działania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
- J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska

Odlegle-skutki-dzialania-biopaliw.pdfW wydawnictwie omówiono wady i zalety stosowania biopaliw II generacji, jak również skutki ich działania. Przedstawiono także wyniki badań skutków działania wybranych biopaliw II generacji otrzymanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych w warunkach in vitro. Ponadto wskazano, jakie zagrożenia dla zdrowia człowieka są związane z produkcją i stosowaniem biopaliw otrzymanych z tłuszczów odpadowych oraz jak ograniczyć narażenie pracowników na biopaliwa II generacji, a także jak należy przechowywać oraz transportować biopaliwa otrzymane w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 22
ISBN: 978-83-7373-303-9
Rok wydania: 2019


Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

 

Zwrócono uwagę, że zagrożenie dla zdrowia pracowników narażonych na substancje chemiczne występujące w postaci aerozoli cząstek stałych lub ciekłych w powietrzu na stanowiskach pracy zależy głównie od rozmiaru cząstek i od ich stężenia masowego w powietrzu, ponieważ rozmiar aerodynamiczny cząstek ma wpływ na miejsce ich depozycji w układzie oddechowym (frakcje wdychalna, torakalna i respirabilna), a wiele chorób zawodowych wiąże się z ilością materiału zdeponowanego w poszczególnych obszarach układu oddechowego. Omówiono skuteczność próbników do zatrzymywania cząstek poszczególnych frakcji. Podano wykazy substancji chemicznych i pyłów z ustalonymi wartościami NDS/NDSCh dla poszczególnych frakcji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRPiPS.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-209-4
Rok wydania: 2018


Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów
- Wojciech Domański, Joanna Kurpiewska

W obrocie towarowym znajdują się tysiące niebezpiecznych substancji chemicznych. Przedstawione w opracowaniu zasady bezpiecznego magazynowania pomogą znaleźć optymalne i racjonalne rozwiązania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie magazynowania i przemieszczania chemikaliów. W broszurze przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące magazynów chemikaliów, sposób oznakowania magazynów, zasady bezpiecznej pracy i sposób postępowania podczas uwolnienia chemikaliów oraz zasady magazynowania chemikaliów różnych klas.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-146-2
Rok wydania: 2013


Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Anna Jeżewska, Anna Ławniczek-Wałczyk

W publikacji scharakteryzowano zagrożenia dla zdrowia pracowników występujące  w firmach zajmujących się konserwacją instalacji wentylacyjnych, powodowane kontaktem z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, a także sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki oraz metody jego ograniczania.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB.Format: B5
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2013


Wpływ nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego
- Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

Stosowanie nanomateriałów w gospodarce przynosi niewątpliwe korzyści, ale wiedza na temat ich wpływu na zdrowie pracowników jest niepełna. Broszura ma na celu przybliżenie zagadnienia wpływu nanocząstek występujących w środowisku pracy, mogących przedostawać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, na funkcjonowanie układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-135-6
Rok wydania: 2013


Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali
- Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Pracownicy wykonujący operacje obejmujące obróbkę powierzchniową metali są narażeni na niebezpieczne dla zdrowia oleje mineralne i ich aerozole. Ponadto oleje i ciecze chłodząco-smarujące (ch-s) zawierają liczne dodatki mające również właściwości niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Postęp techniczny w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali stwarza nowe możliwości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nowych osiągnięć jest zastosowanie nanomiedzi i nanosrebra jako dodatków do cieczy ch-s. Badania podjęte w CIOP-PIB pokazały, że stosowanie tego typu materiałów może wyeliminować ze środowiska pracy niebezpieczne dla zdrowia ludzi N-nitrozoaminy, jednocześnie podnosząc jakość obrabianych powierzchni metali i poprawiając właściwości eksploatacyjne cieczy. W broszurze omówiono także inne sposoby ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach obróbki powierzchniowej metali.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-159-2
Rok wydania: 2013


Zalecenia do ograniczania narażenia na drobne frakcje cząstek w spalinach biodiesla
- Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Elżbieta Dobrzyńska, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Poradnik dotyczący możliwości ograniczenia narażenia na cząstki spalin biodiesla  u osób pracujących w warsztatach samochodowych, a także pracowników często przebywających w garażach, halach i magazynach, gdzie uruchamiane są pojazdy z silnikiem wysokoprężnym. Scharakteryzowano takie najważniejsze sposoby ograniczania narażenia, jak: rozwiązania konstrukcyjne w silnikach, sposoby ograniczania zwiększonej emisji cząstek stałych ze spalin silnika (np. unikanie niepotrzebnego wymuszania mocy przy nienagrzanym silniku), podejmowanie działań profilaktycznych, stosowanie środków ochrony zbiorowej.

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-144-8
Rok wydania: 2013


Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej
- Tomasz Jankowski

W ocenie układów filtracji podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, znormalizowane metody zostały rozszerzone o metody badawcze powstawania mgły olejowej w wyniku procesów dynamicznego i termicznego oraz relacji między zmianami oporów przepływu, sprawności filtracji aerozoli cieczy, wskaźnika jakości i użyteczności wielostopniowych układów filtracji a parametrami strukturalnymi włóknin, procesowymi obróbki i fizykochemicznymi aerozoli. Publikacja jest przeznaczona dla producentów materiałów filtracyjnych, pracodawców, służb technicznych oraz pracowników służby bhp jako narzędzie wspomagające prognozowanie zastosowania chłodziw olejowych do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy, z zachowaniem najkorzystniejszych warunków filtracji.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 47
ISBN: 978-83-7373-122-6
Rok wydania: 2012


Pomiary stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych w procesach obróbki materiałów matalowych
- D. Kondej, E. Gawęda

Publikacja dotyczy zagadnień związanych z pomiarami stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych w procesach obróbki materiałów metalowych. Przedstawiono w niej przegląd definicji frakcji pyłów spotykanych podczas badań środowiska pracy, próbniki umożliwiające pobieranie frakcji pyłów o różnych zakresach wymiarów, metody przygotowania próbek do oznaczania metali z uwzględnieniem sposobu ich pobierania na różnego rodzaju filtry i stosowanej metody instrumentalnej, a także wyniki badań zawartości metali we frakcjach pyłów emitowanych w wybranych procesach obróbki materiałów metalowych.Format: B5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-097-7
Rok wydania: 2010


Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych firmach sprzątających
- M. Gołofit-Szymczak, E. Dobrzyńska

W broszurze przedstawiono: podstawowe informacje na temat szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych występujących na stanowiskach pracy personelu sprzątającego, procedurę oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz sposoby jego ograniczania i eliminowania. Publikacja zawiera listę kontrolną dotyczącą, m.in. identyfikacji niebezpiecznych czynników chemicznych, ich magazynowania (przechowywania), warunków stosowania, identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, zasad profilaktyki i stosowania środków ochrony indywidualnej.Format: B5
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-088-5
Rok wydania: 2010


Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych zakładach gastronomicznych
- L. Zapór, J. Kowalska

Publikacja jest adresowana do pracodawców małych przedsiębiorstw gastronomicznych, którym ma ułatwić przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych. Zawiera listę kontrolną pomocną w przeprowadzeniu analizy ryzyka zawodowego i jego ograniczania.Format: B5
ISBN: 978-83-7373-093-9
Rok wydania: 2010


Zagrożenia chemiczne w zakładach tekstylno-odzieżowych
- E. Dobrzyńska, M. Pośniak

W poradniku przedstawiono charakterystykę zagrożeń chemicznych i pyłowych wynikających z procesów technologicznych realizowanych w zakładach tekstylnych i odzieżowych, zasady postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem inhalacyjnym i dermalnym na substancje chemiczne oraz zalecenia do profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej. Zawarte w poradniku wytyczne stanowią narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem zawodowym w odniesieniu do niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych oraz pyłów w omawianych zakładach.Format: A5
Liczba stron: 45
ISBN: 978-83-7373-090-8
Rok wydania: 2010


Zagrożenia spalinami silników Diesla
- M. Pośniak, E. Jankowska, M. Szewczyńska, L. Zapór, A. Brochocka, P. Pietrowski

Silniki Diesla są używane w niemal wszystkich pojazdach przemysłowych i znacznej liczbie samochodów. Niestety, silniki te są źródłem spalin niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego, stanowią zatem zagrożenie dla ogółu populacji, zwłaszcza osób narażonych zawodowo na kontakt z nimi. W publikacji przedstawiono kryteria i zasady oceny narażenia zawodowego na spaliny silników Diesla, metody badania parametrów fizykochemicznych spalin, przykładowe wyniki badań, sposoby ograniczania narażenia na spaliny: środki ochrony zbiorowej (wentylacja i klimatyzacja) oraz środki ochrony indywidualnej, osobne miejsce poświęcając środkom ochrony zawierającym struktury filtracyjno-sorpcyjne, preferowane ze względu na ich bardzo dobre własności ochronne.Format: B5
Liczba stron: 55
ISBN: 978-83-7373-081-6
Rok wydania: 2010


ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH W PROCESIE PRODUKCJI LEKÓW
- M. Pośniak, D. Bartoszko

W przemyśle farmaceutycznym wykorzystuje się wiele szkodliwych substancji chemicznych, które charakteryzują się szerokim spektrum właściwości toksycznych i fizykochemicznych. Pracownik może być narażony na substancje czynne farmakologicznie, substancje pomocnicze, jak nośniki, wypełniacze i rozpuszczalniki, a także na środki odkażające. Celem poradnika jest wskazanie głównych zagrożeń chemicznych związanych ze specyfiką produkcji farmaceutycznej, ocena potencjalnego wpływu szkodliwych substancji chemicznych na zdrowie pracownika produkcyjnego oraz wskazanie metod zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami ich oddziaływania. Przedstawiono także propozycję metody oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na środki farmakologicznie czynne oraz przykładową ocenę ryzyka, ilościową i jakościową, przy produkcji leku cytostatycznego Hydroxycarbamidum 100 mg (kapsułki) i Hydrocortisonum 20 mg (tabletki)Format: 14,5 x 21 cm - A5
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-073-1
Rok wydania: 2009


OCENA RYZYKA CHEMICZNEGO W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH POLIGRAFICZNYCH. PORADNIK
- M. Pośniak, J. Kowalska

Publikacja adresowana do pracodawców z małych przedsiębiorstw poligraficznych, w których substancje chemiczne stanowią grupę czynników najczęściej stosowanych, jako pomoc w stworzeniu listy występujących zagrożeń. Przedstawiono w niej główne fazy proce-su oceny ryzyka: sporządzenie wykazu stosowanych substancji i materiałów chemicznych, klasyfikację potencjalnych zagrożeń, w tym kategorie zagrożeń i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, wyznaczanie poziomów ryzyka i określenie działań prewencyjnych. W poradniku przedstawiono także przykładową, uproszczoną ocenę ryzyka chemicznego w małym zakładzie poligraficznym.Format: 14,5 x 21 cm - A5
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-072-4
Rok wydania: 2009


SPALANIE ODPADÓW - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

Przyczyną niekontrolowanego spalania odpadów jest przede wszystkim mała świadomość zagrożeń, które procesy te wywołują. Spalane substancje mogą ulegać różnym przemianom biochemicznym i termicznym, a produkty tych przemian - negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, a także środowisko pracy i życia. W publikacji przedstawiono negatywne skutki niekontrolowanego spalania odpadów, tj. różnego rodzaju paliw i materiałów oraz śmieci w paleniskach domowych, obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące emisji spalin i zalecenia dla odpowiednich organów ochrony środowiska, które mogą pomóc w skutecznym ograniczaniu emisji produktów spalania odpadów.Format: 14,5 x 21 cm - A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-071-7
Rok wydania: 2009


POMIARY I OCENA STĘŻEŃ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I PYŁÓW W ŚRODOWISKU PRACY
- J.P. Gromiec

Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie zasad prowadzenia pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy na podstawie norm PN-Z-04008-7:2002 i PN-EN 689:2002. Zadaniem wytycznych nie jest powtarzanie ani zastępowanie postanowień zawartych w normach, lecz możliwie przystępne ich wyjaśnienie i uzasadnienie. Ich zakres tematyczny w dużym stopniu wynika z zapytań, uwag i wątpliwości zgłaszanych do instytutów naukowo-badawczych przez pracowników służb inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, laboratoriów higieny pracy i działów BHP zakładów pracy.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 55
ISBN: 83-7373-126-1
Rok wydania: 2004