Konkurs "Nagroda za dobrą praktykę"

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk 2010


Europejski Konkurs Dobrych Praktyk jest stałym elementem kolejnych edycji europejskich kampanii informacyjnych. Konkurs przeprowadzony w 2008 roku, w ramach kampanii „Ocena ryzyka zawodowego” dotyczył konkretnych, zastosowanych w praktyce rozwiązań służących właściwemu przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego, które jest elementem dobrego zarządzania w firmie. Nagrodzone innowacyjne i godne naśladowania przykłady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach zostały opublikowane w specjalnej broszurze, dystrybuowanej na terenie całej UE.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza do składania wniosków w ramach dziesiątej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP.W edycji przypadającej na lata 2010–2011 – nagrody zostaną przyznane przedsiębiorstwom lub organizacjom, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób przyczyniły się do promowania zintegrowanego zarządzania eksploatacją maszyn, urządzeń i budynków.


Na czym polega konkurs?

Celem konkursu jest prezentacja korzyści wynikających z przestrzegania dobrych praktyk w zakresie BHP. Adresatem tego przekazu są pracodawcy i pracownicy oraz inne strony uczestniczące w procesie pracy, w tym partnerzy społeczni, specjaliści BHP oraz inne instytucje i osoby zapewniające wsparcie i informacje na poziomie miejsc pracy.

Nagrody przyznane laureatom będą dowodem uznania dla ich roli w tworzeniu lepszych warunków pracy w Europie. Ponadto przedstawiciele wybranych przedsiębiorstw i organizacji zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się wiosną 2011 r. Przykłady dobrych praktyk zostaną także przedstawione w publikacji Agencji, która będzie rozpowszechniana w całej Europie i dostępna w witrynie internetowej EU-OSHA.
Nagrody w polskiej edycji konkursu zostaną przyznane w następującej wysokości:
1 miejsce: 6 tys. zł, 2 miejsce: 5 tys. zł., 3 miejsce: 4 tys. zł.


Jakie rodzaje dobrych praktyk można zgłaszać?

Przykładami dobrych praktyk mogą być wdrożone rozwiązania promujące skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i zagrożeniami dla zdrowia związanymi z eksploatacją maszyn, urządzeń i budynków. Działania takie powinny: ogólnie poprawić warunki pracy, promować zorganizowane, oparte na zarządzaniu ryzykiem metody eksploatacji stanowisk pracy, skutecznie propagować bezpieczeństwo i higienę pracy oraz jej produktywność, koncentrować się na zapobieganiu zagrożeniom u źródła lub na ich eliminowaniu, przynosić wymierne i trwałe korzyści, spełniać odpowiednie wymogi prawne obowiązujące w państwie członkowskim, w którym zostały wdrożone, a najlepiej wykraczać poza minimalne normy, integrować, przez wspólne uczestnictwo, pracowników i pracodawców; posiadać pełne poparcie kierownictwa wyższego szczebla w danej organizacji, jednoznacznie wskazywać na osiągnięty rezultat, jakim powinno być zmniejszenie zagrożenia.

Wyniki konkursu

Na konkurs nadesłano 7 wniosków konkursowych. Jury konkursu drogą głosowania wybrało trzy najlepsze rozwiązania i przyznało im nagrody. Laureaci konkursu to:

  • I nagroda: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. za wniosek pt.: System utrzymania i poprawiania bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń oraz infrastruktury na terenie zakładu w Poznaniu.
  • II nagroda: Grupa Ożarów S.A. za wniosek pt. Wprowadzenie Karty Bezpieczeństwa Pracy Wykonawcy
  • III nagroda: Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. , za wniosek pt. ALERT informujący o wyłączeniu sprzętu komputerowego przed wyjściem z pracyWniosek nagrodzony I nagrodą został we współpracy z jego autorami przetłumaczony i przesłany na konkurs ogólnoeuropejski. Otrzymał w nim wyróżnienie, a jego opis znajdzie się w publikacji wydanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
Wręczenie dyplomów laureatom polskiej edycji konkursu odbyło się 25 października 2010 r. w Katowicach.


Laureaci polskiej edycji konkursu „Nagroda za Dobrą Praktykę”Dodatkowe informacje można uzyskać u krajowego partnera Agencji odpowiedzialnego za organizację polskiej edycji konkursu.

W Polsce jego rolę pełni:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, fax: 22 623 36 93
E-mail: focalpoint.pl@ciop.pl

 
Bezpieczeństwo Eksploatacji Europejska KAMPANIA 2011