Lista kontrolna - Prąd elektryczny

 

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI  FIZYCZNYMI

 

Prąd elektryczny

 


Możliwe problemy


Pytania / obserwacje


Działania
poprawiające stan bhp

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przez:

- instalację elektryczną (przewody)

- osprzęt (gniazda, wtycz­ki)

- tablice (rozdzielnice) elektryczne
- maszyny i urządzenia za­silane energią elektrycz­ną (stacjonarne i przeno­śne)

Czy są prowadzone okresowe kontrole skuteczności ochrony prze­ciwporażeniowej?

Okresowe (ustalone przez pracodawcę) kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez elektryków posiadających odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne oraz przechowywanie wyników (protokołów) tych kontroli przez 5 lat i usuwanie ewentualnych niezgodności

 

 

Czy przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych wykonują osoby uprawnione?

 • Wykonywanie przeglądów, napraw i podłączeń tylko przez elektryka z uprawnieniami odpowiednimi   dostosowanych urządzeń i napięcia zasilania.
 • Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń elek­trycznych po wyłączeniu zasilania*.

 

 

Czy są użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne:

-  niewłaściwie dobrane do warunków pracy (m.in. bezpieczniki, wyłączniki)

- z uszkodzoną lub naprawianą izolacją (tzw. gołe przewody)

- z prowizorycznie podłączanymi odbiornikami

- z niesprawnymi gniazdami i wtyczkami

-  ż otwartymi lub nie zabezpieczonymi przed otwarciem przez osoby niepowołane obudowami wyposażenia elektrycznego

- z otwartymi pokrywami elektrycznych skrzynek zaciskowych

 • Używanie zgodnie z przeznaczeniem osprzętu
 • Zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym przewo­dów elektrycznych (podwieszanie, prowadzenie pod osłoną, np. korytka, rury).
 • Podłączanie urządzeń energetycznych i prowadzenie przewodów na stałe (unikanie prowizorycznych podłączeń i instalacji)*.
 • Zamknięcie wyposażenia elektrycznego w obudowach o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej i stopniu ochrony IP odpowiednim do warunków użytkowania
 • Uniemożliwienie, środkami technicznymi i organiza­cyjnymi, otwierania szaf pod napięciem i skrzynek zaciskowych przez osoby nieupoważnione.
 • Używanie przenośnych urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V)*.
 • Stosowanie nadmiarowych wyłączników instalacyj­nych (w starych instalacjach bezpieczników topikowych) i różnicowoprądowych, o parametrach zgod­nych z projektem instalacji.
 • Wymiana (a nie naprawa) spalonych bezpieczników topikowych*.

 

Czy na tablicach rozdzielczych, skrzynkach zaciskowych urządzeń i obudowach sterowniczych są znaki ostrzegawcze i informacyjne?

 

 • Opisywanie i oznakowanie instalacji elektrycznych (kombinacja barw żółtej i zielonej zarezerwowana dla przewodu ochronnego i połączeń wyrównawczych, barwa niebieska - dla przewodu neutralnego)*.
 • Wyposażenie urządzeń w wyraźnie oznaczony i łatwo dostępny główny wyłącznik zasilania.

-          

Czy instalacja i przyłączone do niej urządzenia objęte są systemem połączeń wyrównawczych?

 • Stosowanie połączeń wyrównawczych między instalacjami  i wszystkimi elementami metalowymi wyposażenia pomieszczeń pracy