Lista kontrolna - Czynniki chemiczne

 

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI  CHEMICZNYMIZagrożenie - czynnik

Pytania / obserwacje

Działania poprawiające stan bhp

Zagrożenia toksycznymi środkami do zwalczania owadów i gryzoni oraz konserwacji owoców i warzyw

 

Czy występują zagrożenia dla zdrowia ludzi toksycznymi środka­mi (pestycydami) do zwalczania owadów i gryzoni?

  

 

  • Przestrzeganie instrukcji stosowania pestycydów umieszczonej na opakowaniu przez producenta*.
  • Stosowanie pestycydów o jak najmniejszej szkodliwości dla ludzi.
  • Oznaczenie miejsc wyłożenia trutek na myszy i szczury*.
  • Stosowanie metod zwalczania szkodników z wykorzy­staniem lamp insektobójczych, pułapek mechanicznych iip.
  • Stosowanie siatek okiennych zabezpieczających przed owadami (w lecie).

 

Czy występują podrażnienia skóry rąk u pracowników mających kontakt z owocami i warzywami oraz innymi towarami?

Stosowanie środków ochrony indywidualnej rąk ozna­czonych znakiem CE i posiadających ważną deklarację zgodności WE