Lista kontrolna - Czynniki mechaniczne

 

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI  FIZYCZNYMI

 

Czynniki mechaniczne

 


Możliwe problemy


Pytania / obserwacje


Działania
poprawiające stan bhp

Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu w sklepie z uwzględnieniem przejść i dojść Czy stan podłoża może być przyczyną potknięcia i upadku?   Uzupełnianie na bieżąco ubytków podłoża (wyrównywanie nawierzchni).

 

  Czy stan podłoża może być przyczyną poślizgnięcia się i upadku?  
 • Zapewnienie równej i nieśliskiej powierzchni podłóg lub innego podłoża.
 • Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego*

 

Czy drogi komunikacyjne oraz miejsca składowania materiałów są oznaczone ?
 • Zapewnienie wolnych, nie zastawionych przejść
 • Zapewnienie dróg komunikacyjnych bez progów, z oznakowaniem pojedynczego stopnia.

 

Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek?  
 • Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy (w salach sprzedaży i magazynach)*.
Zagrożenie urazami powo­dowanymi upadkami podczas korzystania:  
- z: drabin i podestów,
-  ze schodów
Czy istnieje możliwość upadku osób:
- z drabin i podestów
- ze schodów?
 • Stosowanie drabin (metalowych lub drewnianych) zgodnie z przeznaczeniem
 • Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.
 • Zapewnienie właściwego stanu technicznego drabin, schodów i pomostów.
  Czy przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej l m od podłoża stosowane są właściwe środki ochronne, np. podest z ba­lustradą?
 • Stosowanie podestu z balustradą (poręcz o wysokości co najmniej 1,1 m, krawężnik o wysokości 0,15 m i poprzeczka w środku) przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej l m od podłoża.
Zagrożenia urazami powodowanymi- ruchem przedmiotów Czy jest możliwy niekontrolowany ruch przedmiotów:                  
- upadków z wysokości składowanych produktów i opakowań
- toczących się beczek z artykułami żywnościowymi 
- upadków worków i towarów układanych w stosach?
 • Stosowanie sprzętu pomocniczego do transportu beczek, pojemników, konwi (np. ręcznych wózków - transportowych) *
 • Zapewnienie stabilności ładunków składowanych
 • Zapewnienie stabilności transportowanych towarów
 • Stosowanie przekładek co pięć warstw składowanych worków
 • Zapewnienie stateczności  regałów, wieszaków i innych urządzeń do składowania towarów
 • Nieprzekraczanie dopuszczalnej  ich nośności
 
Zagrożenia urazami powodowanymi ostrymi narzędziami oraz przedmiotami  z ostrymi krawędziami Czy istnieje możliwość powstawania urazów powodowanych:
- ostrymi narożami i krawędziami oraz w miejscach połączeń regałów, stołów i lad sklepowych
- nożami i ostrzami
- stłuczonym szkłem?  
 • Zaokrąglenie ostrych krawędzi użytkowanych urządzeń, np. stołów, lad sklepowych.
 • Usunięcie lub osłonięcie ostrych i wystających  elementów
 • Ustawienie wyposażenia sali sprzedaży w sposób ograniczający kolizję pracowników z tym wyposażeniem -
 • Wymiana stołów i lad na bardziej ergonomiczne.
 • Używanie noży, których rękojeści mają ochronę przed ześlizgnięciem się z nich dłoni'.
 • Stosowanie urządzenia z automatycznym przesuwem do krojenia wędlin i innych wyrobów.
 • Usuwanie na bieżąco stłuczonego szkła.
  Czy są stosowane środki ochrony indywidualny oaz ubranie, rękawice i obuwie robocze?  
 • Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem Ce i mających deklarację zgodności WE.
 • Stosowanie odpowiedniego ubrania, rękawic i obuwia roboczego.
 
Zagrożenia urazami powodowane przez środki transportu
- Wózki ręczne
- Wózki napędzane
Czy stosowane środki transportu są odpowiednie do wykonywanych zadań ?  
 • Wyposażenie sklepu w środki transportu tylko z odpowiednią deklaracją  zgodności WE
 • Stosowanie środków transportu odpowiednich do wykonywanych zadań

 

Czy środki transportu są w stanie pełnej sprawności z kompletnym wyposażeniem   Stosowanie sprawnego sprzętu transportowego prowadzenie kontroli (przeglądów) okresowych i przechowywanie ich wyników przez 5 lat

 

Czy są wytyczone drogi transportowe o parametrach (wymiary, nośność itp.) odpowiadających stosowanym środkom transportu i przemieszczanym materiałom ?   Prowadzenie transportu po wyznaczonych drogach komunikacyjnych

 

 

Czy środki transportu są przeciążane ?   Przestrzeganie instrukcji producenta i danych na tabliczce znamionowej dotyczących nośności i udźwigu

 

Czy ładunek jest właściwie ułożony i zamocowany oraz nie ogranicza widoczności ? Układanie i mocowanie na środkach transportu zgodnie z instrukcją opracowaną przez pracodawcę z uwzględnieniem zaleceń producenta
  Czy środki transportu obsługują osoby upoważnione ? Powierzenie obsługi wyłącznie osobom przeszkolonym i uprawniony