Obowiązki związane z oceną ryzyka zawodowego i wskazania dotyczące ich realizacji

 

7.1.11. Obowiązki związane z oceną ryzyka zawodowego i wskazania
            dotyczące ich realizacji

 

 Przepisy art.226 Kodeks Pracy [1] stanowią, :że pracodawca:

  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami


  Przepisy art. 237.11a tego aktu prawnego stanowią, że pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku

  W rozporządzeniu MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp [2] oprócz definicji ryzyka zawodowego zostały również skonkretyzowane obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z paragrafem 39 tego rozporządzenia pracodawca powinien ograniczać ryzyko zawodowe poprzez stosowanie właściwej organizacji pracy, koniecznych środków profilaktycznych, a także informowanie i szkolenie pracowników.

  Zgodnie z przepisem art. 226 Kodeksu pracy na pracodawcy ciąży obowiązek udokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentowania zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Zakres informacji, jakie powinny się znaleźć w dokumentacji, został określony w paragrafie 39a ust. 3 ww rozporządzenia MPiPS. Dokument ten powinien zawierać w szczególności:

  • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych maszyn, narzędzi, materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej osób pracujących na tym stanowisku
  • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do każ dego z czynników środowiska pracy oraz wykaz niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
  • datę przeprowadzonej oceny oraz dane osób dokonujących oceny.

  W celu prawidłowej realizacji obowiązku podejmowania środków zmierzających do ograniczania ryzyka zawodowego, pracodawca został zobowiązany w szczególności do dokonywania na swój koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a także do rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów oraz udostępniania ich pracownikom (art. 227 1 pkt 2 kp).