Obowiązki związane z procesem pracy

 

7.1.7. Obowiązki związane z procesem pracy

 

           Przemieszczanie towarów

 

  Masa przedmiotów przeznaczonych do przenoszenia przez jednego pracownika przy pracy stałej nie może przekraczać 30 kg, a przy pracach dorywczych (4 razy na godzinę przy łącznym czasie przenoszenia nie większym niż 4 godziny na dobę) nie może przekraczać 50 kg {dla kobiet odpowiednio 12 kg i 20 kg). Jednakże jeżeli ręczne przenoszenie przewidziane jest na wysokość 4 m lub odległość 25 m niedopuszczalne jest przekroczenie 30 kg masy przenoszonego towaru. Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie okrągłych przedmiotów (np. beczki) jeżeli siła potrzebna do uruchomienia przetaczanego przedmiotu nie przekracza 300N przy pchaniu i 250 N przy ciągnięciu, a masa przetaczanych przedmiotów przez jednego pracownika nie przekracza 300 kg na równiej powierzchni i 50 kg przy wtaczaniu ich na pochylnie.

   Ręczne przenoszenie towarów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg powinno odbywać się zespołowo. Przy pracy zespołowej dorywczej dopuszczalna masa przenoszonego materiału przypadającego na jednego pracownika nie może przekraczać 42 kg. Odstępy pomiędzy pracownikami powinny być co najmniej 0,75 m. Niedopuszczalne jest przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 500 kg na odległość większą niż 25 m. Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego pozwalającego na transport z jak najmniejszym unoszeniem transportowanego przedmiotu. W przypadku przemieszczania towaru na wózku łączna masa z wózkiem nie powinna przekraczać 600 kg na jednego pracownika. Sposób umieszczenia towaru powinien gwarantować stabilność i równowagę. Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny przysłaniać pola widzenia.