Obowiązki związane z dostarczaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

 

7.1.10. Obowiązki związane z dostarczaniem odzieży i obuwia roboczego
            oraz
środków ochrony indywidualne

 

   Pracownikom sklepów , ze względu na wymagania higieniczne (sklepy z artykułami  spożywczymi)  oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także dlatego,  że ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu pracodawca ma obowiązek dostarczyć odzież i obuwie robocze. W przypadku, gdy praca wiąże się z narażeniem pracownika na działanie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników,  co może mieć miejsce w sklepach przemysłowych, i pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualnej. Obowiązki dotyczące wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej wynikają przede wszystkim z przepisów Kodeksu pracy [1], rozporządzenia w sprawie przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy, [2], Muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. . Środki ochrony indywidualnej pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie. Muszą one spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności mieć deklaracje zgodności WE i być oznakowane znakiem CE. Pracodawca informuje pracowników o zagrożeniach, przed którymi będą ich one chroniły oraz o sposobie posługiwania się przydzielonymi środkami. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określone zostały w załączniku 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2].

Pracodawca ustala, jakie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze i na jakich stanowiskach będzie używane.

   Pracodawca zapewnia, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe przez cały okres ich stosowania. Na pracodawcy ciąży również obowiązek prania i konserwowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej może powierzyć jej pranie, za odpowiednią opłatą pracownikowi.