Bibliografia

 

4. Bibliografia

 

 1. Opracowanie wytycznych dotyczących organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Modyfikacja symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego. Sprawozdanie z realizacji etapu 2. CIOP-PIB 2012. Antoni Saulewicz, Dariusz Filipek, Andrzej Najmiec, Stanisław Skoniecki, Adam Zamojski
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 852)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650) z późn. zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z późn. zm.
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166) z późn. zm.
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1117) z późn. zm.
 7. PN-EN ISO 7010:2012 E Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
 8. PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
 9. PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 10. ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods
 11. PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny -Drogi i otwory drzwiowe - Wytyczne projektowania
 12. ENCYCLOPEDIA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY VOLUME2, wyd. przez INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, GENEVA, 1991
 13. A Guide to Forklift Safety -  ACT WorkCover; Level 4, Eclipse House 197 London Circuit Canberra City ACT 2600; July  2005
 14. FORKLIFT SAFETY – REDUCING THE RISKS; Government of South Australia, 2010
 15. TRAFFIC MANAGEMENT IN WORKPLACES Draft Code of Practice; SAFE WORK AUSTRALIA, 2.04.2012
 16. A Guidebook of Industrial Traffic Management & Forklift Safety; Accident Research Centre Monash University Victoria 3800 Australia; April 2003
 17. ANALIZA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NIEBEZPIECZNYCH USZKODZEŃ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZA ROK 2011, UDT, Warszawa, marzec 2012 r.
 18. PN-EN 124646-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 19. PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsce pracy na  zewnątrz
 20. Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego. Poradnik. Antoni Saulewicz. CIOP-PIB. Warszawa 2012
 21. PN-EN 60825-1:2010 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania
 22. Symulatory jazdy samochodem. Zbigniew Lozia. WKŁ. Warszawa 2008
 23. ANALIZA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NIEBEZPIECZNYCH USZKODZEŃ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZA ROK 2012, UDT, Warszawa, marzec 2013 r.
 24. Forklift Stability and Other Technical Safety Issues – Authors: J. Lambert and Associates - Accident Research Centre Monash University Victoria 3800 Australia – April 2300
 25. Forklift safety by design – Barrett C. Miller – Southeast Advocacy Center for Persons with Disabilities Incorporated – USA
 26. Towards Improved Forklift Safety - White Paper; October 16, 2009, USA
 27. PN-EN ISO 3691-1:12E Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki o dużym udźwigu
 28. PN-EN 16307-1:2013E Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Wymagania dodatkowe dotyczące wózków  jezdniowych napędzanych, z operatorem, wózków ze zmiennym wysięgiem i wózków o dużym udźwigu