Przejścia dla pieszych

 

2.5.3  Przejścia dla pieszych

Należy przewidzieć przejścia dla pieszych. Trudność sprawia takie dobranie miejsca na przejście, aby zapewniało ono bezpieczeństwo i jednocześnie możliwie najlepiej odpowiadało potrzebom użytkowników. Niestety, w kraju co roku zdarzają się potrącenia pieszych przez wózki na przejściach dla pieszych. Dlatego przejścia powinny być zawsze dobrze widoczne dla kierowców i dobrze oznakowane. Należy stosować co najmniej znak poziomy „Przejście dla pieszych”, przedstawiony na rysunku 2.15 poniżej.

Rys. 2.15. Znak poziomy „Przejście dla pieszych”

Zaleca się, aby znakowi poziomemu towarzyszył także znak pionowy, pod warunkiem, że znak ten można umieścić w miejscu dobrze widocznym w polu widzenia kierowcy wózka bez konieczności  dłuższego „wyszukiwania wzrokiem” tego znaku.

Zaleca się, aby znakowi poziomemu towarzyszył znak w postaci linii oznaczającej miejsce warunkowego zatrzymania się wózka (znak nr 8 w tablicy 2.1).

W warunkach ograniczonej widoczności dla kierowców wózków lub przy większym natężeniu ruchu, rozwiązanie w postaci wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych może być niewystarczające. Dlatego poszukuje się coraz doskonalszych rozwiązań w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest takie, które zmusza pieszego do zatrzymania się na chwilę przed wejściem na przejście dla pieszych i sprawdzenie czy nie nadjeżdża wózek lub pojazd. Schematyczne przedstawienie takiego przejścia uwidoczniono na rysunku 2.16.

Rys. 2.16. Ilustracja przejścia dla pieszych z zachowaniem bezpieczeństwa

Aby otworzyć przejście normalnie zamknięte, należy zatrzymać się, upewnić się, że nie nadjeżdża wózek z żadnej ze stron, i, działając na element sterowniczy, otworzyć barierki. Istnieje szereg producentów różnych rozwiązań przejść dla pieszych zapewniających bezpieczeństwo. Propozycje takich rozwiązań, o różnym stopniu skomplikowania, oferuje np. firma Cisco-Eagle[2] z USA. Przykłady rozwiązań oferowanych przez firmę Cisco-Eagle zamieszczono w p. 2.5.3.1.

2.5.3.1 Przejścia dla pieszych przez drogę dla wózków oferowane przez firmę Cisco-Eagle[3] z USA

Na rysunku 2.17 przedstawiono oferowane przez Cisco-Eagle do sprzedaży rozwiązanie przejścia o nazwie AisleCop®. Przejście dla pieszych może być sterowane ręcznie albo może być zautomatyzowane, z dostosowaniem do warunków istniejących u odbiorcy.

Rys. 2.17. Ręcznie sterowane przejście dla pieszych (rysunek dzięki uprzejmości firmy Cisco-Eagle z USA)

W przypadku sterowania ręcznego, pieszy zamierzający wejść na przejście powinien zatrzymać się przed przejściem i upewnić się, że w pobliżu przejścia nie ma wózków. Następnie powinien nacisnąć na element sterowniczy, co uruchamia sygnalizację świetlną i dźwiękową, ostrzegającą nadjeżdżające wózki o zamknięciu dla nich drogi. Po upływie zadanego czasu przejście się zamyka.

Na rysunku 2.18 przedstawiono zautomatyzowane przejście dla pieszych. W tym przypadku, zadziałanie na element sterowniczy uruchamia system skanujący – jeśli w pobliżu przejścia nie ma wózka, przejście się otwiera. Po przejściu osoby bramki się zamykają.

Rys. 2.18.  Zautomatyzowane przejście dla pieszych (fotografia dzięki uprzejmości firmy Cisco-Eagle z USA).

Na rysunku 2.19 przedstawiono przykład oferowanego przez Cisco-Eagle rozwiązania wejścia do strefy ruchu wózków, np. w magazynie.

Rys. 2.19. Przykład rozwiązania wejścia do strefy ruchu wózków (fotografia dzięki uprzejmości firmy Cisco-Eagle z USA).


[2]  Cisco-Eagle Inc, 5208 South 100th East Avenue Tulsa, OK 74146 USA; www.cisco-eagle.com.

[3]    Informacje i rysunki zamieszczono dzięki uprzejmości firmy Cisco-Eagle Inc, 5208 South 100th East   Avenue Tulsa OK. 74146 USA; www.cisco-eagle.com.