Ruch pieszych i wózków nie jest rozdzielony

 

2.5.1 Ruch pieszych i wózków nie jest rozdzielony

Jeśli osoby piesze poruszają się lub pracują w bezpośredniej bliskości poruszających się pojazdów, istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnych urazów u osób pieszych.

Na rysunku 2.5 przedstawiono sytuację zagrożenia zarejestrowaną w jednym z przedsiębiorstw w Polsce. Sytuacja taka stwarza duże ryzyko wypadkowe.

Rys. 2.5. Ilustracja sytuacji zagrożenia powstałej w warunkach, gdzie ruch pieszych i wózków nie jest rozdzielony

Na rysunku 2.6 przedstawiono zarejestrowaną zmianę prędkości jazdy wózka w sytuacji z rysunku 2.5 po dostrzeżeniu przez kierowcę wózka osoby pieszej (na wykresie symbolizuje to barwa żółta i czerwona). Prędkość ruchu wózka zbliżającego się do pieszego nie tylko nie zmalała, ale wzrosła. W takiej sytuacji nie można wykluczyć możliwości zachowania się pieszego w sposób nieprzewidywalny, czego skutki byłyby tragiczne. Dlatego ryzyko wypadkowe w tej sytuacji jest duże.

Rys. 2.6. Zmiana prędkości wózka w sytuacji wg rys. 2.5 podczas dojeżdżania i przejeżdżania wózka obok idącego pieszego

Poniżej przedstawiono podobną sytuację z udziałem wózka unoszącego, poruszającego się z prędkością około 7 km/h. Wózek i pieszy poruszają się  wspólną drogą, wyznaczoną linią żółtą na podłodze.

Rys. 2.7. Przykład ruchu wspólną drogą pieszego i wózka

Rys. 2.8. Wykres prędkości jazdy wózka w sytuacji przedstawionej na rys. 2.7

Jak widać na rysunku 2.8, prędkość wózka podczas zbliżania się do pieszego nie zmalała, jak należałoby tego oczekiwać. Ponadto, jak widać na rysunku 2.7, pieszy nie zwraca uwagi na wózek zbliżający się w jego kierunku. Zachowanie zarówno kierowcy wózka jak i pieszego nie są zgodne z obowiązującą w tym przedsiębiorstwie procedurą wymagającą w takiej sytuacji z jednej strony zmniejszenia prędkości jazdy przez kierowcę wózka, a drugiej strony – usunięcia się pieszego z drogi. Jest to jeszcze jeden przykład tego, że przestrzeganie środków organizacyjnych zależy od człowieka.

Doświadczenie krajowe oraz doświadczenia zebrane w przedsiębiorstwach w państwach zachodnich oraz analiza wypadków dowodzą, że w przypadku, gdy drogi pieszych i pojazdów są wspólne, występuje duże ryzyko wypadkowe , a zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu małego (w skali trójstopniowej) jest praktycznie bardzo trudne, a najczęściej niemożliwe [13, 14, 15, 16]. Wynika to stąd, że w sytuacji takiej można zastosować głównie środki organizacyjne, których przestrzeganie zależy od człowieka.

Dlatego, w celu zachowania bezpieczeństwa, istnieje konieczność rozdzielenia ruchu pieszych i pojazdów oraz zachowanie odległości między osobami pieszymi a wózkami.