Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

 

1. Przedmowa

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku realizacji w CIOP-PIB w latach 2011-2013 projektu badawczego pt. „Badania i opracowanie rozwiązań organizacyjnych zmniejszających ryzyko wypadkowe wynikające z ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym [1]. Zawiera ono wytyczne i zalecenia dotyczące organizacji ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakładowym. Celem wytycznych i zaleceń jest wspieranie użytkowników wózków w prawidłowym stosowaniu aktualnie obowiązujących w kraju przepisów prawnych [2, 3, 4, 5, 6], dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w użytkowaniu wózków z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

Przedmiotem wytycznych i zaleceń jest organizacja ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakładowym w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa z uwzględnieniem wydzielenia i oznakowania dróg i przejść dla pieszych, parkowania wózków, prędkości ruchu wózków w różnych warunkach oraz cech wózków  ułatwiających zachowanie bezpieczeństwa. Dotyczą one głównie wózków podnośnikowych czołowych o średniej wielkości, tzn. o ładowności do około 2 ton, zwanych dalej wózkami, ale większość zaleceń dotyczy także innego rodzaju wózków i innych pojazdów, nazywanych w tekście innymi pojazdami, stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym wewnątrz budynków.

Podstawą opracowania są również wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [2], w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [3], w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [4], w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [5], w Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy [6].

Przeanalizowano także odpowiednie wytyczne rządowych agend zajmujących się bezpieczeństwem  w transporcie wewnętrznym w Australii. Wytyczne australijskie są opracowane z wykorzystaniem wyników badań prowadzonych w Centrum Badań Wypadków w Transporcie na Politechnice w Monash w Australii. Wykorzystano też doświadczenie australijskich firm specjalizujących się w stosowaniu układów zbliżeniowych. Wykorzystano również doświadczenie amerykańskich firm mających bardzo duże osiągnięcia w opracowywaniu rozwiązań stosowanych do poprawy bezpieczeństwa pracy w USA. Wykorzystano również osiągnięcia firmy Toyota Material Handling Europe.