Zalecenia bezpieczeństwa

Zalecenia bezpieczeństwa podczas użytkowania pras


Zalecenie bezpieczeństwa:
 • każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien być zapoznany z instrukcją bhp obowiązującą na danym stanowisku pracy oraz wyposażony w odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,
 • przeprowadzić (zgodnie z ustalonymi przez pracodawcę lub producenta) czasookresów oględzin, konserwacji i przeglądów pras, w tym:
  • sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznej (czy nie powstały uszkodzenia połączeń i izolacji, mogące powodować porażenie prądem elektrycznym),
  • sprawdzić i przeprowadzić konserwację układu sterowania, układu sprzęgło – hamulec oraz regulację hamulców, natomiast okładziny z hamulców oczyścić z olejów i smarów,
  • przed rozpoczęciem pracy na prasie sprawdzać działanie urządzeń ochronnych,
  • zużyte części naprawić lub wymienić,
 • ruchome elementy pras, jak koła zamachowe, korbowody, przekładnie zębate, suwaki, końcówki wałów korbowych powinny być zabezpieczone osłonami chroniącymi operatora prasy przed okaleczenie podczas zaistnienia awarii,
 • prasy mechaniczne, w tym korbowe i cierne, powinny być wyposażone w bezpieczniki zapobiegające przeciążeniu, np.: w postaci sworzni, które łączą koło zamachowe ze śrubą (jeżeli prasy nie posiadają wspomnianych zabezpieczeń (bezpieczników), koła zamachowe należy osłonić wytrzymałymi osłonami),
 • prasy powinny być wyposażone w zdwojone rozdzielacze sprzężonego powietrza, gdzie ich blokada na drodze elektrycznej uniemożliwia włączenie prasy lub powoduje jej zatrzymanie w przypadku niesprawności jednego z rozdzielaczy,
 • instalacje pras sterowanych powietrzem należy wyposażyć w przekaźnik ciśnieniowy, wyłączający pracę maszyny przy spadku ciśnienia w sieci instalacyjnej poniżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego,
 • przed przystąpieniem do ustawiania i mocowania narzędzi (tłoczników) na prasie należy wyłączyć dopływ prądu dla uniemożliwienia przypadkowego włączenia prasy,
 • suwak przed opadnięciem powinien być zabezpieczony (jeśli prasa nie posiada urządzenia ryglującego suwak w górnym położeniu, można stosować podporę suwaka),
 • do zakładania i zdejmowania ciężkich przedmiotów należy stosować urządzenia transportowe tj.: wciągniki, żurawie, suwnice, wózki jezdniowe z odpowiednim osprzętem,
 • sprawdzić przy stosowaniu przyrządów otwartych, czy uchwyty, narzędzia do ściągania materiału z tłocznika lub wykrojnika nie są uszkodzone,
 • sprawdzić, czy przyrządy zamknięte (całkowicie osłonięte) są w dobrym stanie technicznym,
 • sprawdzić, przed uruchomieniem prasy, czy są założone wszystkie osłony części ruchomych,
 • miejsca stwarzające zagrożenie dla pracownika lub innych osób powinny być osłonięte w postaci zastosowania urządzeń ochronnych w formie ogrodzeń, osłon z urządzeniami blokującymi, oburęcznego sterowania, fotokomórek, itp.,
 • odsunąć pracownika od strefy roboczej narzędzia maszyny (stempla) poprzez zautomatyzowanie procesu podawania (doprowadzania) materiału przerabianego pod stempel prasy (np.: podajnik rewolwerowy, podajnik szybowy, manipulatory) lub odbioru i składowania materiału po procesie obróbki na prasie,
 • stosować przyciski oburęcznego sterowania (jednoczesne) przy prasach z otwartymi przyrządami (narzędziami) należy, natomiast przy pracy z przyrządami zamkniętymi być należy stosować sterowanie nożne,
 • uruchomić prasę na biegu luzem i sprawdzić prawidłowość działania wyłączników, blokad, wyłączników bezpieczeństwa (fotokomórki lub inne), stan połączeń śrubowych, a w przypadku pras hydraulicznych szczelność układu hydraulicznego,
 • sprawdzić poziom oleju w zbiorniku prasy hydraulicznej i w razie potrzeby uzupełnić,
 • prowadzone naprawy, oczyszczania i regulacje elementów prasy, będącej w ruchu, JEST WZBRONIONA,
 • oznakować miejsca wokół prasy stwarzające zagrożenie dla pracowników obsługujących prasę lub osób postronnych (tj.: strefa niebezpieczna pracy suwaka, wysokie ciśnienie, gorące powierzchnie, strefa odbiorcza, itp.),
 • pracownik podczas obsługi prasy powinien być ubrany w fartuch skórzany, odzież roboczą obuwie, rękawice i okulary ochronne, tam gdzie jest przekroczony hałas należy stosować ochronniki słuchu,
 • początkujący pracownicy nie powinni obsługiwać prasy bez nadzoru lub opieki doświadczonego operatora,
 • niedopuszczalne jest udostępnianie prasy, osobom postronnym bez zgody przełożonego oraz odpowiedniego przeszkolenia (np.: instruktażu stanowiskowego, itp.),
 • nie dopuszczalne jest samodzielne naprawianie uszkodzeń w prasie,
Zasadnicze czynności jakie powinien wykonywać pracownik na stanowisku pracy podczas obsługi pras:
 • stosować się do wskazań zawartych w instrukcji stanowiskowej,
 • podkładać oraz wyjmować i układać wytłoczone detale należy przy pomocy szczypiec lub innych ręcznych narzędzi specjalnych jak chwytaki, przyssawki, itp., zwłaszcza przy prasach mechanicznych ze sprzęgłem sztywnym zapadkowym. Wskazane jest stosowanie samoczynnych wyrzutników,
 • obserwować układ napędowy i prawidłowość działania wyłączników,
 • podczas pracy prasy w zakładzie ciągłego tłoczenia należy stosować ochronniki słuchu,
 • przed przystąpieniem do ustawiania i mocowania narzędzi (tłoczników) oraz innych czynności związanych z regulacjami i utrzymaniem stanu technicznego należy wyłączyć dopływ prądu lub innego zasilania i zamknąć wyłącznik na klucz dla uniemożliwienia przypadkowego włączenia maszyny oraz zablokować możliwość opadnięcia suwaka w strefie roboczej poprzez załączenie blokady mechanicznej,
Czynności zabronione pracownikom podczas obsługi pras, a mianowicie:
 • sprawdzania jakości tłoczenia i wykonywania pomiarów przed wyjęciem wyrobu z matrycy,
 • przeregulowywania nastaw pracy urządzeń ochronnych (fotokomórki, oburęczne urządzenia sterownicze, itp.) i sposobów pracy (skoki pojedyncze, cykl automatyczny) i rodzajów sterowania (ręczne, nożne).