Stres w pracy

 

Problem: Stres psychologiczny w pracy

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy występują przyczyny stresu w pracy: jazda zmianowa (nocna),
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • praca w nocy,
  • konflikty między pracownikami,
  • narzucone tempo pracy,
  • długa monotonna pracy?
Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych dotyczących czasu pracy.

Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Angażowanie pracowników w ustalanie sposobów i terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego.

Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń.

Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych.

Dbanie o poprawne stosunki międzyludzkie.

Ustalenie jasnego podziału obowiązków między pracowników.