Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża

 

Problem: Zagrożenie urazami powodowanymi upadkami ludzi z wysokości podczas prowadzenia prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych:

  • z maszyn do obróbki plastycznej metali,
  • do zagłębień wokół maszyn,
  • podczas przechodzenia z jednego do drugiego pomieszczenia, gdzie pomieszczenia położone są na różnych kondygnacjach

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek? Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy, (uprzątanie odpadów metalowych, porozrzucanych przedmiotów).
Czy istnieje możliwość upadku osób z wysokości:
  • ze schodów,
  • z drabin, podestów i ramp,
  • do kanałów lub zagłębień wokół maszyny,
  • z maszyny podczas prowadzenia prac konserwacyjnych?
Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.

Stosowanie drabin (metalowych lub drewnianych) zgodnie z przeznaczeniem (oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania).

Zapewnienie właściwego stanu technicznego drabin, schodów i pomostów.

Powierzchnia schodów (wejść do pomieszczeń lub zejść do zagłębień wokół maszyn), pomostów, drabin powinna zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przestrzeganie zakazu wchodzenia na regały i stoły warsztatowe.
Czy przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża stosowane są właściwe środki ochronne, np. podest z balustradą? Stosowanie podestu z balustradą (poręcz o wysokości co najmniej 1,1 m, krawężnik o wysokości 0,15 m i poprzeczka w środku) przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża.