Przemieszczające się elementy maszyn i przedmioty

 

Problem: Zagrożenia urazu powodowane przez przemieszczające się elementy maszyn lub transportowane przedmioty, podczas ich przemieszczania

  • wciągnikiem
  • dźwignicą,
  • żurawiem,
  • suwnicą,
  • wózkiem jezdniowym z odpowiednim wyposażeniem,

oraz

  • wysuwające się poza obrys konstrukcji elementy maszyn do obróbki plastycznej,
  • ruchome części wyposażenia elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego,

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy stosowane urządzenia transportowe są odpowiednie do wykonywanych zadań? Stosowanie urządzeń transportowych, mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa, np.:
  • dla dźwignic, żurawi, suwnic - decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zmontowaniu przez przeszkolonych (uprawnionych) montażystów na placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub o dopuszczeniu do obrotu, zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi lub DTR .
Czy urządzenia transportowe są w stanie pełnej sprawności i z kompletnym wyposażeniem? Zapewnienie montażu urządzeń przez przeszkolonych (uprawnionych) montażystów.
Czy istnieje zagrożenie przygniecenia przez manewrujące urządzenia transportowe, spowodowane: nie wyznaczeniem dróg przejazdu, złą widocznością lub brakiem wyznaczenia strefy niebezpiecznej, podczas przemieszczania ładunków? Prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach komunikacyjnych i transportu pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; wyznaczenie stref niebezpiecznych, wynikających z koniecznych manewrów urządzeń transportowych.
Czy przewożony lub podnoszony ładunek ogranicza widoczność i może spowodować utratę stateczności urządzenia transportowego lub jego przeciążenie ? Przestrzeganie dopuszczalnej nośności i udźwigu urządzeń transportowych. Stosowanie sprawnego technicznie urządzenia z wyposażeniem zgodnym z instrukcją obsługi lub DTR.

Zapewnienie odpowiednich kwalifikacji dla operatorów obsługujących dane urządzenie.

Prawidłowe układanie i mocowanie ładunku.
Czy strefy przemieszczania się elementów konstrukcyjnych maszyn są odpowiednio zabezpieczone? Wyznaczyć i odpowiednio wyznaczyć strefę niebezpieczną wokół maszyny w zakresie przemieszczania się elementów konstrukcyjnych maszyny