Wymagania dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i organizacji stanowisk pracy

 

Wymagania ogólne

 

Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prawa budowlanego (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563) zapewniając:

  1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
   1. bezpieczeństwa konstrukcji,
   2. bezpieczeństwa pożarowego,
   3. bezpieczeństwa użytkowania,
   4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
   5. ochrony przed hałasem i drganiami,
   6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
  2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
   1. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
   2. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
  3. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. niezbędne warunki do korzystania z wybudowanych obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
  5. odpowiednie usytuowanie obiektów na działce budowlanej;
  6. odpowiednie dostosowanie obiektów do rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników;
  7. poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Budowę nowych, modernizację lub rozbudowę dotychczasowych obiektów powinno prowadzić się na podstawie projektu pozytywnie zaopiniowanego pod względem zgodności z wymaganiami:
o bezpieczeństwa i higieny pracy (przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - uprawnionego przez Głównego Inspektora Pracy),
o ochrony przeciwpożarowej (przez właściwą ze względu na lokalizację komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
o higieniczno – sanitarnymi (przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno- higienicznych - uprawnionego przez Głównego Inspektora Sanitarnego).