Zagrożenia

Typowe zagrożenia występujące podczas użytkowania przecinarek do metali


Są to zagrożenia:

 • zgnieceniem, uderzeniem, skaleczeniem, obtarciem w skutek zakładania lub zdejmowania obrabianego przedmiotu z przecinarki , wymianą piły, konserwacją lub naprawami,
 • zgnieceniem, uderzeniem, obtarciem, starciem w skutek kontaktu części ciała operatora ze zmechanizowanym posuwem głowicy w czasie cięcia oraz podczas prac związanych z nastawianiem przecinarki,
 • cięciem, odcięciem, skaleczeniem, obtarciem w skutek kontaktu części ciała operatora z narzędziem (r uchomą piłą ) podczas prac związanych z nastawianiem przecinarki, wymianą piły, konserwacją, smarowaniem oraz naprawami,
 • wplątaniem, pochwyceniem w skutek kontaktu części garderoby z elementami z mechanizowanego posuwu piły podczas pracy oraz w czasie zmechanizo wanego ruchu e lementów przecinarki (np. elementy transmisji mocy),
 • wciągnięciem, pochwyceniem, skaleczeniem w skutek bezpośredniego kontaktu z r uchomą piłą w czasie pracy podczas z mechanizowanego lub ręcznego podawania materiału obrabianego,
 • uderzeniem, zgnieceniem, starciem w skutek upadku przedmiotu z maszyny, z mechanizowanego mocowania przedmiotu obrabianego,
 • przekłuciem, przebiciem podczas obsługi piły (konserwacja, wymiana, czyszczenie),
 • porażeniem prądem elektrycznym - poprzez bezpośrednie d otknięcie części będących pod napięciem w czasie pracy, zetknięcie się osób lub pracownika z częściami będą cymi pod napięciem w warunkach uszkodzenia (awarii), jak również podczas nastawiania przecinarki, wymiany piły i konserwacji,
 • poparzeniem się w skutek wyrzucania gorących wiórów lub kawałków obrabianego przedmiotu podczas cięcia,
 • poślizgnięciem się w skutek w yrzucania lub wycieków cieczy obróbkowej, czynnika smarującego lub hydraulicznego,
 • uderzeniem, zgnieceniem, obtarciem lub starciem w skutek upadku ciężkich przedmiotów obrabianych, narzędzi,
 • uderzeniem, przekłuciem lub przebiciem w skutek wyrzucenia wiórów powstających podczas cięcia, wyrzucenia pękniętej piły lub złamanych i wykruszonych zębów piły,
 • uderzeniem, przekłuciem lub przebiciem w skutek wyrzucenia złamanej(-ych) części przecinarki i pęknięcia znajdującego się pod ciśnieniem przewodu systemu podawania płynu.