Pożar i wybuch

 

Problem: Zagrożenie pożarem

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są stosowane substancje łatwo palne (np. benzyna, oleje, rozpuszczalniki, lakiery)? Właściwe składowanie i oznakowanie opakowań substancji łatwo palnych.
Czy występują uszkodzone urządzenia i instalacje elektryczne? Prowadzenie okresowej konserwacji urządzeń elektrycznych przez elektryków z odpowiednimi uprawnieniami.
Czy są wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne? Zapewnienie wolnych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz dostępu do bram i wejść z/do pomieszczeń pracy, ponadto oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
Czy istnieją możliwości zaprószenia ognia? Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy. Przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia w pomieszczeniach zagrożonych pożarem. Dobór sprzętu i środków gaśniczych odpowiednich do używanych substancji.
Czy jest dostępny sprawny sprzęt przeciwpożarowy? Prowadzenie okresowych kontroli sprzętu przeciwpożarowego i pomieszczeń. Zapewnienie łatwego dostępu do sprzętu przeciwpożarowego. Wyposażenie obiektów w systemy sygnalizacji pożaru: półautomatyczne (przyciski alarmowe), automatyczne (czujniki np. dymowe, optyczne itp.) w pomieszczeniach i telefon.
Czy są prowadzone szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej ? Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.
Czy są oznakowane pomieszczenia zagrożone pożarem? Oznakowanie pomieszczeń zagrożonych pożarem.

 

Problem: Zagrożenie wybuchem

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy wszystkie eksploatowane urządzenia, w których są zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, mają decyzję UDT, zezwalającą na ich eksploatację? Stosowanie urządzeń ciśnieniowych dopuszczonych decyzją UDT do produkcji, obrotu i eksploatacji. Przeprowadzanie przeglądów eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Sprawdzenie wykonania zaleceń UDT.
Czy są dokonywane okresowo przeglądy urządzeń ciśnieniowych? Systematyczne poddawanie instalacji ciśnieniowych wymaganym przeglądom i konserwacjom.
Czy występują zagrożenia wybuchem na skutek:
  • ulatniania się gazu z niesprawnej instalacji gazowej na propan-butan,
  • tworzenia się mieszanek wybuchowych z powietrzem (np. olejów, pyłów, rozpuszczalników)?
Zainstalowanie czujników gazu. Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń. Przywrócenie pełnej szczelności instalacji.