Zagrożenia czynnikami chemicznymi

 

Problem: Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne (mgły olejowe i pyły szlifierskie) w skutek wykonywania czynności związanych z procesem skrawaniem metali

 

Pytania / obserwacje

Działania poprawiające stan bhp

Czy personel warsztatu jest narażony na oddziaływanie substancji chemicznych i pyłów w stężeniach przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS)?

Dokonywanie okresowych pomiarów stężenia szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Informowanie personelu o przekroczeniach wartości NDS czynników chemicznych.

Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły?

Zastosowanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy. Zapewnienie odprowadzenia spalin z pomieszczeń pracy. Ograniczanie w procesie pracy w pomieszczeniach czynności wymagających uruchamiania silnika spalinowego. Zainstalowanie mierników stężeń tlenku węgla. Ograniczenie czasu pracy.

Czy są zapewnione środki ochrony indywidualnej?

Stosowanie prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej.

Czy narzędzia ręczne z własnym napędem są kompletne i w stanie pełnej sprawności?

Wyposażenie zakładu w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie?

Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.