Stres w pracy

 

Problem:  Stres psychologiczny w pracy

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy występują przyczyny stresu w pracy: jazda zmianowa (nocna),
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • praca w nocy,
  • konflikty między pracownikami,
  • narzucone tempo pracy,
  • długa monotonna pracy?
Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych dotyczących czasu pracy. Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników. Angażowanie pracowników w ustalanie sposobów i terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego. Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń. Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych. Dbanie o poprawne stosunki międzyludzkie. Ustalenie jasnego podziału obowiązków między pracowników.