Spadające elementy maszyn

Problem: Zagrożenie urazami z powodowane spadającymi:

    • ciężkimi obrabianymi przedmiotami (wyroby/półwyroby),
    • narzędziami,
    • częściami maszyn,
    • uchwytami lub imadłami.

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy wyznaczono i przygotowano miejsca do składowania wyrobów/półwyrobów? Wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania wyrobów/półwyrobów.
Czy są przekraczane dopuszczalne obciążenia stropów, podłóg, regałów oraz innych miejsc i urządzeń do składowania wyrobów/półwyrobów? Określenie dopuszczalnego obciążenia stropów, posadzek, stojaków, regałów oraz innych miejsc i urządzeń do składowania wyrobów/półwyrobów. Zapewnienie informacji o wartościach obciążenia, np.: przez wywieszanie czytelnych napisów. Zapewnienie, aby masa wyrobów/półwyrobów nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia stojaków, regałów i innych urządzeń do składowania, a także podłóg, stropów i innych miejsc, na których są składowane.
Czy są spełnione wymagania bezpieczeństwa dotyczące składowania i użytkowania butli z gazami technicznymi? Zabezpieczenie butli z gazami technicznymi przed: przewróceniem, promieniami słonecznymi, opadami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych.
Zabezpieczenie butli z gazami technicznymi przed: przewróceniem, promieniami słonecznymi, opadami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych.? Ustalenie zasad i sposobów układania oraz pobierania wyrobów/półwyrobów, zapewniających przede wszystkim:
  • zachowanie stateczności stosów: przez ustalenie i przestrzeganie wysokości stosów odpowiednio do rodzaju składowanych wyrobów/półwyrobów i powiązania między warstwami, zapewnienie, aby środek ciężkości pozostawał w obrysie stosu, a odległości między stosami zapewniały bezpieczeństwo przy układaniu, pobieraniu i przemieszczaniu wyrobów/półwyrobów.
Czy właściwie zamocowane są uchwyty, imadła mocujące obrabiane przedmioty. Należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac skrawaniem i ewentualnie odpowiednio zamocować uchwyty, imadła do maszyny..