Bezpieczeństwo podczas załadunku lub rozładunku wywrotki

Pojazd ciężarowy tzw. wywrotką, często jest ładowana z użyciem ładowarki.

Czynności związane z wykonywaną pracą:

  • zaparkowanie pojazdu w strefie załadunku,
  • unieruchomienie pojazdu,
  • wyjście z kabiny na czas załadunku,
  • oczekiwanie w bezpiecznej odległości na zakończenie załadunku wywrotki,
  • dojechanie do strefy wyładunku,
  • sterowanie elementami sterowniczymi w celu podniesienia skrzyni wywrotki,

Zagrożenia związane z pracą kierowcy wywrotki, są to zagrożenia:

  • zgnieceniem, uderzeniem na skutek zjechania lub z toczenia się pojazdu do wykopaliska z powodu nie zachowania odpowiedniej odległości przejazdu od wykopu,
  • uderzeniem przedmiotami ładowanymi do wywrotki,
  • upadkiem na skutek potknięcia o nierówności terenu podczas poruszania się po nim,
  • skaleczeniem, obtarciem na skutek prac związanych z przygotowaniem wywrotki do wyładowania przewożonego ładunku,

Zalecenia bezpieczeństwa przy pracach załadunkowych wywrotki:

  • podczas dojazdu do strefy załadunku kierowca powinien być uważny i w miarę potrzeby powinien poprosić o pomoc inną osobę, aby pokierowała jak najbezpieczniej dojechać do miejsca załadunku,
  • wywrotka w czasie załadunku powinna być pewnie unieruchomiona,
  • podczas załadunku lub rozładunku należy określić strefę zagrożenia i nie dopuścić, aby osoby nieupoważnione przebywały w tej strefie. W miarę potrzeby należy to uczynić przy pomocy taśmy lub skorzystać z pomocy osoby trzeciej.,
  • w czasie załadunku kierowca powinien wysiąść z kabiny kierowcy i oddalić się na bezpieczną odległość tak aby widział pojazd i koparkę prowadzącą załadunek pojazdu,
  • należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (hełm i obuwie),
  • należy dokonać zapoznanie się z miejscem rozładunku przewożonego materiału, trasą dojazdu,