Bezpieczeństwo kierowców związane z ich czasem pracy


Zakres prac wykonywanych przez kierowcę, jaki zalicza się do całego czasu pracy kierowcy, obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, a w szczególności:

  • prowadzenie pojazdu po drogach publicznych,
  • czynności związane z załadunkiem, rozładunkiem pojazdu oraz nadzorem nad tymi czynnościami
  • czynności spedycyjne czy też sprawdzanie stanu technicznego;
  • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;
  • niezbędne formalności administracyjne;
  • utrzymanie pojazdu w czystości,
  • naprawy awaryjne pojazdu zaistniały na trasie przejazdu,


Czasem pracy jest, więc to czas pozostawania przez kierowcę w dyspozycji pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wskazanym.

Typowe zagrożenia występujące podczas całego okresu pracy kierowcy, są to zagrożenia:

  • pożarem, wybuchem podczas prowadzenia cysterny z materiałami łatwopalnymi,
  • kolizji, wypadku z innymi środkami transportowymi poruszającymi się po drogach publicznych na skutek przemęczenia, pryśnięcia podczas prowadzenia,
  • zatruciem od oparów chemicznych substancji szkodliwych i niebezpiecznych wydzielających się podczas, np., pożaru, wycieku, itp.,
  • uderzeniem się podczas wsiadania do kabiny pojazdu,
  • upadkiem z pojazdu podczas czyszczenia szyb (przedniej lub bocznych) lub lusterek,
  • przebiciem, przecięciem, przekłuciem podczas sprawdzania zamocowania ładunków na pojeździe i zamknięcia burt,
  • potłuczeniem, przygnieceniem, obtarciem przez poruszające się w wokół pojazdu lub na skrzyni ładunkowej pojazdu środki transportowe przemieszczające palety z ładunkami,
  • skaleczeniem, obtarciem przez ostre wystające elementy środków transportowych lub samych ładunków,
  • przygnieceniem, uderzeniem, obtarciem podczas nadzoru przy rozładunku lub załadunku palet na pojazd,
  • upadkiem ze skrzyni ładunkowej podczas nadzoru przy załadunku, rozładunku pojazdu
  • przygnieceniem, zmiażdżeniem, obtarciem na skutek spadającego ładunku z skrzyni ładunkowej pojazdu,
  • uderzeniem, przysypaniem kierowcy podczas załadunku materiałów (sypkich, gabarytowych, o dużej wadze) na pojazd ciężarowy,
  • przebiciem, przecięciem, przekłuciem na skutek mocowania ładunków na pojeździe
  • skaleczeniem, obtarciem przez ostre wystające elementy podczas codziennych czynności sprawdzających stan techniczny pojazdu,
  • uderzenie się podczas wsiadania do kabiny pojazdu,
  • poparzeniem na skutek przewożonych materiałów niebezpiecznym (np.: paliw płynnych, substancji chemicznych, itp.),
  • przebiciem, przecięciem, przekłuciem na skutek sprawdzania rozmieszczenia i zamocowania ładunków na pojeździe,
  • uderzeniem, przygnieceniem, na skutek ustawiania zabezpieczania pojazdu przed przesunięciem się (podkładania kliny pod koła),
  • skaleczeniem, przebiciem podczas zamykania i plombowania skrzyni ładunkowej lub kontenera,
  • poślizgnięciem, potknięciem, upadkiem o śliskich i nierównych powierzchniach placu manewrowego, postojowego lub podług w miejscach biurowych,
  • oparzenia podczas stosowania gorącej wody,
  • upadkiem z wysokości podczas mycia wysokich pojazdów,
  • oparzeniem się o gorący silnik lub jego podzespoły podczas prowadzenia prac naprawczych na trasie przejazdu,
  • przygnieceniem, zmiażdżeniem, obtarciem na skutek opadającej kabiny kierowcy, która została podniesiona w celu wykonania doraźnej naprawy pojazdu na trasie,
  • skaleczeniem, obtarciem na skutek wykonywanych prac przy silniku,
  • wciągnięciem, pochwyceniem, wplątaniem części ciała kierowcy w ruchome elementy silnika podczas wykonywania prac naprawczych przy uruchomionym silniku,
  • uderzeniem, przebiciem, skaleczeniem podczas podłączania pojazdu na hol,


Dużo wypadków, kolizji lub potrąceń pieszych czy rowerzystów ma miejsce w dużej mierze z złego stanu psychofizycznego kierowcy i zmniejszenia czujności na drodze spowodowane:

  • brakiem wypoczynku,
  • zmęczeniem
  • sennością.

 

Najczęściej wypadki lub kolizje powodowane sennością kierowcy:

  • występują późnym wieczorem lub nad ranem; mogą wystąpić późnym popołudniem,
  • skutki wypadków są bardzo poważne,
  • często dotyczą pojedynczego pojazdu wypadającego z drogi,
  • powstają przy dużej prędkości,
  • nie widać oznak podejmowania przez kierowcę prób uniknięcia zdarzenia.

 

Zalecenia bezpieczeństwa podczas pracy kierowcy:

  • odpowiednio wypocząć przed wyruszeniem w długą trasę,
  • należy stosować się do minimalnych okresów prowadzenia pojazdów przez kierowców oraz wymagań odnośnie okresów odpoczynku i przerw w czasie jazdy, określonych w odpowiednich aktach prawnych. Akty prawne opisano w pkt.3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZASU PRACY KIEROWCÓW,