Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża
 
Problem:  Zagrożenia urazami spowodowane upadkiem osób lub przedmiotów z wysokości:
  • do kanału przeglądowo- naprawczego,
  • podczas przechodzenia z jednego do drugiego pomieszczenia, gdzie pomieszczenia położone są na różnych kondygnacjach,
  • podczas wsiadania do kabiny pojazdu ciężarowego,
  • podczas wchodzenia na tył pojazdu ciężarowego (skrzynia ładunkowa, cysterna, kontener)

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje możliwość upadku osób lub przedmiotów z wysokości:
  • ze schodów,
  • z drabin lub podestów, np.: stosowanych do mycia pojazdów,
  • do kanału
  • drabinek zainstalowanych na pojeździe?
Stosowanie drabin (metalowych lub drewnianych) zgodnie z przeznaczeniem (oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania).

Zapewnienie właściwego stanu technicznego drabin, schodów i pomostów.

Powierzchnia schodów (wejść do pomieszczeń lub zejść do kanałów), pomostów, drabin powinna zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przestrzeganie zakazu wchodzenia na regały i stoły warsztatowe.
Czy przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża stosowane są właściwe środki ochronne, np. podest z balustradą? Stosowanie podestu z balustradą (poręcz o wysokości co najmniej 1,1 m, krawężnik o wysokości 0,15 m i poprzeczka w środku) przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża.