Kierowcy pojazdów ciężarowych


Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

  • posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,
  • odbył, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora,
  • zdał egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.


Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.


Wiek wymagany dla danej kategorii praw jazdy wynosi:

  • 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T,
  • 18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E,
  • 21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E.


Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem ciężarowym jest prawo jazdy o:

  • kategorii C - która powala kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
  • kategorii C1 - która powala kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
  • kategorii B+E, C+E lub D+E - która powala kierować pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
  • kategorii C1+E - która powala kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
  • kategorii D1+E - która powala kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.


Kierowcy pojazdów ciężarowych muszą również posiadać odpowiednie zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie specjalistycznych badań oraz ukończenie odpowiednich kursów dokształcających, o których mowa jest w ustawie o transporcie drogowym, do których zobowiązani są kierowcy podlegający tym przepisom.