Wywrotnice podnoszące

 

Wywrotnice do mas cukierniczych i ciastowych przeznaczone są do podnoszenia dzież z wózkami i ich opróżniania. Wywrotnice podnoszące oferują różne kierunki wywracania dzież z masa cukierniczą, prosto, na prawo, na lewo.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze wywrotnic mas cukierniczych to:

  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;
  • zagrożenie uderzeniem przez dzieże;
  • zagrożenia poparzeniem przez gorącą masę cukierniczą;
  • zagrożenie spadającymi elementami;
  • zagrożenie upadkiem na śliskiej powierzchni spowodowanej rozlanymi substancjami znajdującymi się w dzieży;

Rys. 5. Wywrotnica do mas cukierniczych.

 

Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wywracania mas cukierniczych i ciast.

  Piekarz korzystający w swej pracy z wywrotnicy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie pozwalające na obsługę do tego typu urządzeń. Przystępując do pracy musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawiczki, odpowiednie obuwie antypoślizgowe.