Prąd elektryczny

 

Problem : Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przez:

 

 • instalację elektryczną (przewody)
 • osprzęt (gniazda, wtyczki)
 • tablice (rozdzielnice) elektryczne
 • maszyny i urządzenia zasiianc energią elektryczną (stacjonarne i przenośne)

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są prowadzone okresowe kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej?
Okresowe (jeden raz w roku) kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i usuwanie ewentualnych niezgodności.
Czy przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych wykonują osoby uprawnione?
Wykonywanie przeglądów, napraw i podłączeń tylko przez elektryka z uprawnieniami odpowiednimi do stosowanych urządzeń i napięcia zasilania.

Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych po wyłączeniu zasilania.
Czy są użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne:
 • niewłaściwie dobrane do warunków pracy (m.in. bezpieczniki, wyłączniki)
 • z uszkodzoną lub naprawianą izolacją (tzw. gołe przewody)
 • z prowizorycznie podłączanymi odbiornikami
 • z niesprawnymi gniazdami i wtyczkami
 • z otwartymi lub nie zabezpieczonymi przed otwarciem przez osoby niepowołane obudowami wyposażenia elektrycznego
 • z otwartymi pokrywami elektrycznych skrzynek zaciskowych
 • z oprawami oświetleniowymi ze zdjętymi bądź niekompletnymi kloszami?
Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem osprzętu i przewodów elektrycznych oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania takim znakiem.

Zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym przewodów elektrycznych (podwieszanie, prowadzenie podosłoną, np. korytka, rury itp.).

Podłączanie urządzeń energetycznych i prowadzenie przewodów na stałe (unikanie prowizorycznych podłączeń i instalacji).

Zamknięcie wyposażenia elektrycznego w obudowach o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej i stopniu ochrony IP odpowiednim do warunków użytkowania. (Dotyczy to także opraw oświetleniowych)

Uniemożliwienie, środkami technicznymi i organizacyjnymi, otwierania szaf pod napięciem i skrzynek zaciskowych przez osoby nieupoważnione.

Stosowanie oświetlenia komór wypiekowych oraz przenośnych urządzeń elektrycznych (lamp) zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V).

Stosowanie nadmiarowych wyłączników instalacyjnych (w starych instalacjach bezpieczników topikowych) i różnicowoprądowych, o parametrach zgodnych z projektem instalacji.

Wymiana (a nie naprawa) spalonych bezpieczników topikowych.
Czy na tablicach rozdzielczych, skrzynkach zaciskowych maszyn i obudowach sterowniczych są znaki ostrzegawcze i informacyjne?
Opisywanie i oznakowanie instalacji elektrycznych (kombinacja barw żółtej i zielonej zarezerwowana dla przewodu ochronnego i połączeń wyrównawczych, barwa niebieska - dla przewodu neutralnego).

Wyposażenie maszyn i urządzeń w wyraźnie oznaczony i łatwo dostępny główny wyłącznik zasilania.
Czy instalacja i przyłączone do niej maszyny objęte są systemem połączeń wyrównawczych?
Stosowanie połączeń wyrównawczych między po¬szczególnymi instalacjami i elementami metalowymi wyposażenia pomieszczeń pracy.
Czy występują strefy zagrożenia wybuchem?
Oznaczenie stref zagrożonych wybuchem.
Czy instalacja eksploatowana w strefach zagrożonych wybuchem jest w wykonaniu przeciwwybuchowym?
Zastosowanie instalacji opraw oświetleniowych oraz maszyn i urządzeń tylko w wykonaniu wymaganym w protokole klasyfikującym daną strefę jako strefę zagrożenia wybuchem.

Info: 10,22, 36, 39, 52-54