Poślizgnięcia, potknięcia i upadki

 

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy stan podłoża może być przyczyną potknięcia i upadku?
Uzupełnianie na bieżąco ubytków podłoża (wyrównywanie nawierzchni).
Czy stan podłoża może być przyczyną poślizgnięcia się i upadku?
Zapewnienie równej i nieśliskiej powierzchni podłóg lub innego podłoża.
Czy drogi komunikacyjne oraz miejsca składowania materiałów są oznaczone?
Zapewnienie wolnych, nie zastawionych, właściwie oznakowanych dróg komunikacyjnych (przejść).

Zapewnienie dróg komunikacyjnych bez progów, z oznakowaniem pojedynczego stopnia.
Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek?
Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy (uprzątanie porozrzucanych części, przedmiotów).

Info: 10,20, 22,45, 46

 

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi upadkami ludzi i przedmiotów z wysokości

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje możliwość upadku osób z wysokości:
  • do dołka przedpiecowego
  • ze schodów
  • z drabin i podestów?
Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.

Stosowanie drabin (metalowych lub drewnianych) zgodnie z przeznaczeniem (oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania).

Zapewnienie właściwego stanu technicznego drabin, schodów i pomostów.
Czy przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża stosowane są właściwe środki ochronne, np. podest z balustradą?
Stosowanie podestu z balustradą (poręcz o wysokości co najmniej 1,1 m, krawężnik o wysokości 0,15 m i poprzeczka w środku) przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża.
Czy są możliwe upadki z wysokości:
  • pojemników z pieczywem
  • blach z pieczywem
  • niewłaściwie składowanych worków z mąką?
Zapewnienie odpowiednich (wytrzymałych i stabilnych) regałów magazynowych.

Używanie pojemników na pieczywo jednakowej wielkości.

Zabezpieczanie blach przed wypadaniem z wózków i regałów.

Zapewnienie bezpiecznego sposobu składowania worków z mąką.