Pożar

 

Problem : Zagrożenie pożarem

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są stosowane substancje łatwo palne (np. benzyna, oleje, rozpuszczalniki, lakiery)?
Właściwe składowanie i oznakowanie opakowań substancji łatwo palnych.
Czy występują uszkodzone urządzenia i instalacje elektryczne?
Prowadzenie okresowej konserwacji urządzeń elektrycznych przez elektryków z odpowiednimi uprawnieniami.
Czy są wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne
Zapewnienie wolnych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz dostępu do bram i wejść; oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
Czy istnieją możliwości zaprószenia ognia?
Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy.

Przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia w pomieszczeniach zagrożonych pożarem.

Dobór sprzętu i środków gaśniczych odpowiednich do używanych substancji.
Czy jest dostępny sprawny sprzęt przeciwpożarowy?
Prowadzenie okresowych kontroli sprzętu przeciwpożarowego i pomieszczeń.

Zapewnienie łatwego dostępu do sprzętu przeciwpożarowego.

Wyposażenie obiektów w systemy sygnalizacji pożaru: półautomatyczne (przyciski alarmowe), automatyczne (czujniki np. dymowe, optyczne itp.) w pomieszczeniach i telefon.
Czy są prowadzone szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej ?
Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.
Czy są oznakowane pomieszczenia zagrożone pożarem?
Oznakowanie pomieszczeń zagrożonych pożarem.

Info: 1-4, 6, 9, 22, 29, 31, 39-42, 48, 54, 55, 58